M Jacobsens Eftf As Grønlands Begravelsesbyrå
Juridisk navn:  M Jacobsens Eftf As Grønlands Begravelsesbyrå
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23158900
Grønlandsleiret 13 Grønlandsleiret 13 Fax: 22172012
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913043456
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/31/1932
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.33%
Resultat  
  
169.11%
Egenkapital  
  
17.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.001.000 5.644.000 6.887.000 6.055.000 6.287.000
Resultat: 132.000 -191.000 320.000 -229.000 -343.000
Egenkapital: 889.000 757.000 948.000 627.000 857.000
Regnskap for  M Jacobsens Eftf As Grønlands Begravelsesbyrå
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.001.000 5.644.000 6.887.000 6.055.000 6.287.000
Driftskostnader -5.870.000 -5.835.000 -6.599.000 -6.294.000 -6.646.000
Driftsresultat 131.000 -191.000 287.000 -238.000 -359.000
Finansinntekter 1.000 3.000 39.000 16.000 24.000
Finanskostnader 0 -3.000 -6.000 -8.000 -9.000
Finans 1.000 0 33.000 8.000 15.000
Resultat før skatt 132.000 -191.000 320.000 -229.000 -343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 -191.000 320.000 -229.000 -343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 491.000 686.000 606.000 903.000
Sum omløpsmidler 963.000 798.000 1.040.000 696.000 757.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.289.000 1.726.000 1.302.000 1.660.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 657.000 848.000 527.000 757.000
Sum egenkapital 889.000 757.000 948.000 627.000 857.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000 132.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 532.000 703.000 542.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 1.408.000 1.289.000 1.726.000 1.301.000 1.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.954.000 5.570.000 6.817.000 5.768.000 6.274.000
Andre inntekter 48.000 74.000 70.000 288.000 13.000
Driftsinntekter 6.001.000 5.644.000 6.887.000 6.055.000 6.287.000
Varekostnad -2.057.000 -1.826.000 -2.239.000 -1.935.000 -2.251.000
Lønninger -2.126.000 -2.351.000 -2.880.000 -2.482.000 -2.696.000
Avskrivning -69.000 -86.000 -135.000 -170.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 215.000 -215.000 0
Andre driftskostnader -1.618.000 -1.572.000 -1.560.000 -1.492.000 -1.508.000
Driftskostnader -5.870.000 -5.835.000 -6.599.000 -6.294.000 -6.646.000
Driftsresultat 131.000 -191.000 287.000 -238.000 -359.000
Finansinntekter 1.000 3.000 39.000 16.000 24.000
Finanskostnader 0 -3.000 -6.000 -8.000 -9.000
Finans 1.000 0 33.000 8.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 -191.000 320.000 -229.000 -343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 293.000 340.000 536.000 456.000 754.000
Sum varige driftsmidler 293.000 340.000 536.000 456.000 754.000
Sum finansielle anleggsmidler 151.000 151.000 150.000 149.000 148.000
Sum anleggsmidler 444.000 491.000 686.000 606.000 903.000
Varebeholdning 72.000 80.000 83.000 82.000 100.000
Kundefordringer 562.000 284.000 478.000 93.000 196.000
Andre fordringer 5.000 42.000 63.000 179.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 323.000 392.000 416.000 343.000 303.000
Sum omløpsmidler 963.000 798.000 1.040.000 696.000 757.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.289.000 1.726.000 1.302.000 1.660.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 657.000 848.000 527.000 757.000
Sum egenkapital 889.000 757.000 948.000 627.000 857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000 132.000 145.000
Leverandørgjeld 142.000 130.000 152.000 140.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 184.000 222.000 164.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 217.000 330.000 238.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 532.000 703.000 542.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 1.408.000 1.289.000 1.726.000 1.301.000 1.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 444.000 266.000 337.000 154.000 99.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.4 1.2 1.0
Soliditet 63.1 58.7 54.9 48.2 51.6
Resultatgrad 2.2 -3.4 4.2 -3.9 -5.7
Rentedekningsgrad -63.7 47.8 -27.8 -37.2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.4 -14.6 18.9 -17.1 -20.2
Signatur
21.01.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex