Møteplass Nordlys As
Juridisk navn:  Møteplass Nordlys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78445579
Holmen 81 Holmen 81 Fax: 78437585
9518 Alta 9518 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 979580118
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 1/21/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bakken as
Regnskapsfører: Regnskapservice Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
125.51%
Egenkapital  
  
55.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 314.000 314.000 308.000 135.000 1.128.000
Resultat: 25.000 -98.000 -432.000 -282.000 -31.000
Egenkapital: -20.000 -45.000 53.000 484.000 823.000
Regnskap for  Møteplass Nordlys As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 314.000 314.000 308.000 135.000 1.128.000
Driftskostnader -297.000 -343.000 -359.000 -294.000 -1.308.000
Driftsresultat 17.000 -29.000 -52.000 -159.000 -180.000
Finansinntekter 8.000 7.000 10.000 1.000 151.000
Finanskostnader 0 -75.000 -390.000 -123.000 -3.000
Finans 8.000 -68.000 -380.000 -122.000 148.000
Resultat før skatt 25.000 -98.000 -432.000 -282.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 -57.000 8.000
Årsresultat 25.000 -98.000 -432.000 -339.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.262.000 6.214.000 6.536.000 7.050.000 2.927.000
Sum omløpsmidler 43.000 471.000 259.000 963.000 513.000
Sum eiendeler 7.305.000 6.685.000 6.795.000 8.013.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -845.000 -747.000 -316.000 23.000
Sum egenkapital -20.000 -45.000 53.000 484.000 823.000
Sum langsiktig gjeld 7.213.000 6.676.000 6.675.000 7.127.000 2.113.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 53.000 68.000 402.000 504.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 6.684.000 6.796.000 8.013.000 3.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 246.000 240.000 67.000 977.000
Andre inntekter 308.000 68.000 68.000 68.000 151.000
Driftsinntekter 314.000 314.000 308.000 135.000 1.128.000
Varekostnad 0 0 0 0 -79.000
Lønninger 0 0 5.000 -17.000 -230.000
Avskrivning -217.000 -217.000 -206.000 -25.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -126.000 -158.000 -252.000 -532.000
Driftskostnader -297.000 -343.000 -359.000 -294.000 -1.308.000
Driftsresultat 17.000 -29.000 -52.000 -159.000 -180.000
Finansinntekter 8.000 7.000 10.000 1.000 151.000
Finanskostnader 0 -75.000 -390.000 -123.000 -3.000
Finans 8.000 -68.000 -380.000 -122.000 148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -98.000 -432.000 -339.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 57.000
Fast eiendom 5.105.000 5.307.000 5.510.000 5.525.000 1.669.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 31.000 46.000 60.000 43.000
Sum varige driftsmidler 5.121.000 5.338.000 5.555.000 5.585.000 1.712.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.141.000 876.000 981.000 1.465.000 1.158.000
Sum anleggsmidler 7.262.000 6.214.000 6.536.000 7.050.000 2.927.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 353.000 220.000 0 69.000
Andre fordringer 0 0 0 227.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 118.000 39.000 736.000 107.000
Sum omløpsmidler 43.000 471.000 259.000 963.000 513.000
Sum eiendeler 7.305.000 6.685.000 6.795.000 8.013.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -845.000 -747.000 -316.000 23.000
Sum egenkapital -20.000 -45.000 53.000 484.000 823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.213.000 6.676.000 6.675.000 7.127.000 2.113.000
Leverandørgjeld 52.000 43.000 50.000 373.000 366.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 10.000 18.000 0 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 0 29.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 53.000 68.000 402.000 504.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 6.684.000 6.796.000 8.013.000 3.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 418.000 191.000 561.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.4 8.9 3.8 2.4 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 8.9 3.8 2.4 1.1
Soliditet -0.3 -0.7 0.8 6.0 23.9
Resultatgrad 5.4 -9.2 -16.9 -117.8 -16.0
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -1.3 -9.7
Gjeldsgrad -366.3 -149.5 127.2 15.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 0.3 -0.3 -0.6 -2.0 -0.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex