Møgster Kystfiske As
Juridisk navn:  Møgster Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møkster 154 Møkster 154 Fax:
5387 Møkster 5387 Møkster
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920905854
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 250.000
Resultat: 222.000
Egenkapital: 314.000
Regnskap for  Møgster Kystfiske As
Resultat 2018
Driftsinntekter 250.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 222.000
Skattekostnad -50.000
Årsresultat 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000
Sum omløpsmidler 313.000
Sum eiendeler 392.000
Sum opptjent egenkapital 172.000
Sum egenkapital 314.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000
Andre inntekter 10.000
Driftsinntekter 250.000
Varekostnad -10.000
Lønninger 0
Avskrivning -6.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 79.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 311.000
Sum omløpsmidler 313.000
Sum eiendeler 392.000
Sum opptjent egenkapital 172.000
Sum egenkapital 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 48.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000
Likviditetsgrad 1 4.1
Likviditetsgrad 2 4.1
Soliditet 80.1
Resultatgrad 88.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 56.6
Signatur
29.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex