Lyngdal Forsikring As
Juridisk navn:  Lyngdal Forsikring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abraham Berges gate 14 Abraham Berges gate 14 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 919982098
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.679.000
Resultat: 188.000
Egenkapital: 234.000
Regnskap for  Lyngdal Forsikring As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.679.000
Driftskostnader -2.491.000
Driftsresultat 188.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 188.000
Skattekostnad -48.000
Årsresultat 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 649.000
Sum eiendeler 680.000
Sum opptjent egenkapital 134.000
Sum egenkapital 234.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000
Sum gjeld og egenkapital 680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.679.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.679.000
Varekostnad 0
Lønninger -2.191.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -288.000
Driftskostnader -2.491.000
Driftsresultat 188.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 31.000
Sum varige driftsmidler 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 148.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 492.000
Sum omløpsmidler 649.000
Sum eiendeler 680.000
Sum opptjent egenkapital 134.000
Sum egenkapital 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 48.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000
Sum gjeld og egenkapital 680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 34.4
Resultatgrad 7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 27.6
Signatur
06.12.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex