Louise Haraldstads Minnefond
Juridisk navn:  Louise Haraldstads Minnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38012400
Auglandsveien 8F Auglandsveien 8F Fax: 38012440
4620 Kristiansand S 4620 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977149266
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/1985
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 0 -25.000 -2.000 0
Egenkapital: 131.000 135.000 136.000 160.000 162.000
Regnskap for  Louise Haraldstads Minnefond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -1.000 -25.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -1.000 -25.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 3.000
Resultat før skatt -4.000 0 -25.000 -2.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 0 -25.000 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 153.000 153.000 152.000 177.000 178.000
Sum eiendeler 153.000 153.000 152.000 177.000 178.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 35.000 36.000 60.000 62.000
Sum egenkapital 131.000 135.000 136.000 160.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 17.000 17.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 152.000 153.000 176.000 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -1.000 -25.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -4.000 -1.000 -25.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -1.000 -25.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 0 -25.000 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 153.000 152.000 177.000 178.000
Sum omløpsmidler 153.000 153.000 152.000 177.000 178.000
Sum eiendeler 153.000 153.000 152.000 177.000 178.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 35.000 36.000 60.000 62.000
Sum egenkapital 131.000 135.000 136.000 160.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 17.000 17.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 17.000 17.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 152.000 153.000 176.000 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 136.000 135.000 161.000 162.000
Likviditetsgrad 1 7 9 8.9 11.1 11.1
Likviditetsgrad 2 7 9 8.9 11.1 11.2
Soliditet 85.6 88.8 88.9 90.9 91.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.6 -0.7 -16.3 -1.1 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex