Lister Eiendom AS
Juridisk navn:  Lister Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90924176
Kastellgata 8C Kastellgata 8C Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 985799237
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.8%
Egenkapital  
  
-12.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.311.000 -2.042.000 -351.000 -7.546.000 16.000
Egenkapital: 8.802.000 10.112.000 12.245.000 12.515.000 20.051.000
Regnskap for  Lister Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.458.000 -1.558.000 -371.000 -86.000 -114.000
Driftsresultat -4.458.000 -1.558.000 -371.000 -86.000 -114.000
Finansinntekter 3.973.000 705.000 714.000 859.000 2.480.000
Finanskostnader -826.000 -1.189.000 -694.000 -8.319.000 -2.350.000
Finans 3.147.000 -484.000 20.000 -7.460.000 130.000
Resultat før skatt -1.311.000 -2.042.000 -351.000 -7.546.000 16.000
Skattekostnad 0 -91.000 80.000 11.000 -4.000
Årsresultat -1.311.000 -2.133.000 -271.000 -7.535.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.159.000 34.295.000 36.859.000 38.537.000 50.288.000
Sum omløpsmidler 576.000 2.940.000 1.830.000 6.535.000 3.491.000
Sum eiendeler 36.735.000 37.235.000 38.689.000 45.072.000 53.779.000
Sum opptjent egenkapital -11.199.000 -9.888.000 -7.755.000 -7.485.000 51.000
Sum egenkapital 8.802.000 10.112.000 12.245.000 12.515.000 20.051.000
Sum langsiktig gjeld 27.921.000 27.094.000 26.416.000 32.522.000 33.306.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 28.000 28.000 34.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 36.735.000 37.234.000 38.689.000 45.071.000 53.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.458.000 -1.558.000 -371.000 -86.000 -114.000
Driftskostnader -4.458.000 -1.558.000 -371.000 -86.000 -114.000
Driftsresultat -4.458.000 -1.558.000 -371.000 -86.000 -114.000
Finansinntekter 3.973.000 705.000 714.000 859.000 2.480.000
Finanskostnader -826.000 -1.189.000 -694.000 -8.319.000 -2.350.000
Finans 3.147.000 -484.000 20.000 -7.460.000 130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.311.000 -2.133.000 -271.000 -7.535.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 91.000 11.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.159.000 34.295.000 36.767.000 38.526.000 50.288.000
Sum anleggsmidler 36.159.000 34.295.000 36.859.000 38.537.000 50.288.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 123.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 2.940.000 1.830.000 6.412.000 3.366.000
Sum omløpsmidler 576.000 2.940.000 1.830.000 6.535.000 3.491.000
Sum eiendeler 36.735.000 37.235.000 38.689.000 45.072.000 53.779.000
Sum opptjent egenkapital -11.199.000 -9.888.000 -7.755.000 -7.485.000 51.000
Sum egenkapital 8.802.000 10.112.000 12.245.000 12.515.000 20.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.921.000 27.094.000 26.416.000 32.522.000 33.306.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 28.000 28.000 34.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 28.000 28.000 34.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 36.735.000 37.234.000 38.689.000 45.071.000 53.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 563.000 2.912.000 1.802.000 6.501.000 3.069.000
Likviditetsgrad 1 44.3 1 65.4 192.2 8.3
Likviditetsgrad 2 44.3 1 65.4 192.2 8.3
Soliditet 2 27.2 31.6 27.8 37.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.4 -1.3 -0.5 1.0
Gjeldsgrad 3.2 2.7 2.2 2.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -1.3 -2.3 0.9 1.7 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex