Lister Belysning As
Juridisk navn:  Lister Belysning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkegaten 25 Kirkegaten 25 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 922846782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.420.000
Resultat: 126.000
Egenkapital: 192.000
Regnskap for  Lister Belysning As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.420.000
Driftskostnader -1.258.000
Driftsresultat 162.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -36.000
Finans -36.000
Resultat før skatt 126.000
Skattekostnad -26.000
Årsresultat 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 230.000
Sum omløpsmidler 1.086.000
Sum eiendeler 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 92.000
Sum egenkapital 192.000
Sum langsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.420.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.420.000
Varekostnad -1.220.000
Lønninger -453.000
Avskrivning -21.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -267.000
Driftskostnader -1.258.000
Driftsresultat 162.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -36.000
Finans -36.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 230.000
Sum varige driftsmidler 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 230.000
Varebeholdning 945.000
Kundefordringer 22.000
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 116.000
Sum omløpsmidler 1.086.000
Sum eiendeler 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 92.000
Sum egenkapital 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.000
Leverandørgjeld 54.000
Betalbar skatt 20.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 906.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 14.6
Resultatgrad 11.4
Rentedekningsgrad 4.5
Gjeldsgrad 5.9
Total kapitalrentabilitet 12.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex