Lions Club Bergen Løvstakken
Juridisk navn:  Lions Club Bergen Løvstakken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55288182
Lc Bergen Løvstakken V/Brynjulf Eide Totlandsvegen 80C Storetveitåsen 32 Fax:
5226 Nesttun 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 983805868
Aksjekapital: 203 NOK
Etableringsdato: 3/22/1974
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 252.000
Resultat: 203.000
Egenkapital: 203.000
Regnskap for  Lions Club Bergen Løvstakken
Resultat 2002
Driftsinntekter 252.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat 203.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 203.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 203.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 203.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 252.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -49.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat 203.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 203.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 203.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 80.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 100.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex