Lions Club Askøy
Juridisk navn:  Lions Club Askøy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90067331
C/O Asbjørn Vonheim Kirkevikvegen 62 C/O Asbjørn Vonheim Kirkevikvegen 62 Fax: 56145016
5307 Ask 5307 Ask
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 983184413
Aksjekapital: 341 NOK
Etableringsdato: 2/27/1967
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 175.000
Resultat: -7.000
Egenkapital: 341.000
Regnskap for  Lions Club Askøy
Resultat 2002
Driftsinntekter 175.000
Driftskostnader -251.000
Driftsresultat -76.000
Finansinntekter 69.000
Finanskostnader 0
Finans 69.000
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 843.000
Sum eiendeler 843.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 501.000
Sum gjeld og egenkapital 842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 175.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -251.000
Driftskostnader -251.000
Driftsresultat -76.000
Finansinntekter 69.000
Finanskostnader 0
Finans 69.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 67.000
Sum investeringer
Kasse, bank 775.000
Sum omløpsmidler 843.000
Sum eiendeler 843.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 501.000
Sum kortsiktig gjeld 501.000
Sum gjeld og egenkapital 842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 40.5
Resultatgrad -43.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.8
Signatur
19.07.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex