Legevakt Vest As
Juridisk navn:  Legevakt Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23251111
Silurveien 2 Silurveien 2 Fax: 23251110
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996671038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/18/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.83%
Resultat  
  
-49.3%
Egenkapital  
  
53.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.189.000 13.957.000 12.031.000 7.706.000 4.147.000
Resultat: 324.000 639.000 161.000 151.000 347.000
Egenkapital: 871.000 568.000 -72.000 -232.000 -383.000
Regnskap for  Legevakt Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.189.000 13.957.000 12.031.000 7.706.000 4.147.000
Driftskostnader -14.862.000 -13.296.000 -11.865.000 -7.532.000 -3.763.000
Driftsresultat 326.000 661.000 166.000 173.000 384.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -22.000 -14.000 -22.000 -37.000
Finans -2.000 -22.000 -6.000 -22.000 -37.000
Resultat før skatt 324.000 639.000 161.000 151.000 347.000
Skattekostnad -20.000 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 639.000 161.000 151.000 347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.894.000 3.901.000 4.251.000 2.994.000 179.000
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.547.000 662.000 2.019.000 928.000
Sum eiendeler 6.477.000 6.448.000 4.913.000 5.013.000 1.107.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 468.000 -172.000 -332.000 -483.000
Sum egenkapital 871.000 568.000 -72.000 -232.000 -383.000
Sum langsiktig gjeld 2.070.000 2.682.000 2.662.000 3.555.000 782.000
Sum kortsiktig gjeld 3.535.000 3.197.000 2.323.000 1.690.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 6.476.000 6.447.000 4.913.000 5.013.000 1.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.727.000 11.742.000 10.662.000 6.871.000 4.147.000
Andre inntekter 3.461.000 2.215.000 1.369.000 835.000 0
Driftsinntekter 15.189.000 13.957.000 12.031.000 7.706.000 4.147.000
Varekostnad -5.549.000 -5.100.000 -4.445.000 -1.712.000 -830.000
Lønninger -4.137.000 -4.518.000 -3.398.000 -1.945.000 -1.163.000
Avskrivning -630.000 -472.000 -370.000 -296.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.546.000 -3.206.000 -3.652.000 -3.579.000 -1.663.000
Driftskostnader -14.862.000 -13.296.000 -11.865.000 -7.532.000 -3.763.000
Driftsresultat 326.000 661.000 166.000 173.000 384.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -22.000 -14.000 -22.000 -37.000
Finans -2.000 -22.000 -6.000 -22.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 639.000 161.000 151.000 347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 68.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 30.000
Driftsløsøre 4.894.000 3.901.000 4.251.000 3.159.000 81.000
Sum varige driftsmidler 4.894.000 3.901.000 4.251.000 3.159.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 -165.000 0
Sum anleggsmidler 4.894.000 3.901.000 4.251.000 2.994.000 179.000
Varebeholdning 315.000 176.000 178.000 242.000 383.000
Kundefordringer 683.000 503.000 326.000 666.000 286.000
Andre fordringer 365.000 1.709.000 51.000 490.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 159.000 107.000 622.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.547.000 662.000 2.019.000 928.000
Sum eiendeler 6.477.000 6.448.000 4.913.000 5.013.000 1.107.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 468.000 -172.000 -332.000 -483.000
Sum egenkapital 871.000 568.000 -72.000 -232.000 -383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.070.000 2.682.000 2.662.000 3.555.000 782.000
Leverandørgjeld 1.967.000 1.479.000 990.000 721.000 89.000
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 312.000 214.000 256.000 280.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.236.000 1.505.000 1.077.000 690.000 482.000
Sum kortsiktig gjeld 3.535.000 3.197.000 2.323.000 1.690.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 6.476.000 6.447.000 4.913.000 5.013.000 1.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.952.000 -650.000 -1.661.000 329.000 219.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.2 1.1 0.8
Soliditet 13.4 8.8 -1.5 -4.6 -34.6
Resultatgrad 2.1 4.7 1.4 2.2 9.3
Rentedekningsgrad 1 3 11.9 7.9 10.4
Gjeldsgrad 6.4 10.4 -69.2 -22.6 -3.9
Total kapitalrentabilitet 5 10.3 3.5 3.5 34.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex