Legesenteret Mariero As
Juridisk navn:  Legesenteret Mariero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51812250
Postboks 6048 Langflåtveien 38 Fax:
4088 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916374038
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.28%
Resultat  
  
-179.92%
Egenkapital  
  
-89.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.598.000 3.839.000 3.464.000 3.465.000 0
Resultat: -191.000 239.000 -8.000 25.000 0
Egenkapital: 22.000 214.000 36.000 43.000 24.000
Regnskap for  Legesenteret Mariero As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.598.000 3.839.000 3.464.000 3.465.000 0
Driftskostnader -3.790.000 -3.599.000 -3.471.000 -3.440.000 0
Driftsresultat -191.000 240.000 -9.000 24.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -191.000 239.000 -8.000 25.000 0
Skattekostnad 0 -61.000 1.000 -6.000 0
Årsresultat -191.000 178.000 -8.000 19.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 127.000 220.000 277.000 0
Sum omløpsmidler 323.000 493.000 522.000 612.000 473.000
Sum eiendeler 443.000 620.000 742.000 889.000 473.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 184.000 6.000 13.000 -6.000
Sum egenkapital 22.000 214.000 36.000 43.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 406.000 701.000 840.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 620.000 742.000 889.000 473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.598.000 3.839.000 3.464.000 3.465.000 0
Driftsinntekter 3.598.000 3.839.000 3.464.000 3.465.000 0
Varekostnad -333.000 -352.000 -316.000 -359.000 0
Lønninger -1.932.000 -1.889.000 -1.779.000 -1.740.000 0
Avskrivning -97.000 -93.000 -92.000 -31.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.428.000 -1.265.000 -1.284.000 -1.310.000 0
Driftskostnader -3.790.000 -3.599.000 -3.471.000 -3.440.000 0
Driftsresultat -191.000 240.000 -9.000 24.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -191.000 178.000 -8.000 19.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 127.000 220.000 277.000 0
Sum varige driftsmidler 120.000 127.000 220.000 277.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 127.000 220.000 277.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 323.000 493.000 522.000 612.000 473.000
Sum omløpsmidler 323.000 493.000 522.000 612.000 473.000
Sum eiendeler 443.000 620.000 742.000 889.000 473.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 184.000 6.000 13.000 -6.000
Sum egenkapital 22.000 214.000 36.000 43.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 6.000 0
Leverandørgjeld 116.000 49.000 106.000 282.000 6.000
Betalbar skatt 0 66.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 93.000 86.000 90.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 198.000 509.000 468.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 406.000 701.000 840.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 620.000 742.000 889.000 473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -99.000 87.000 -179.000 -228.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 0.7 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 0.7 0.7 1.1
Soliditet 5 34.5 4.9 4.8 5.1
Resultatgrad -5.3 6.3 -0.3 0.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 19.2 1.9 19.6 19.7 18.7
Total kapitalrentabilitet 38.7 -1.2 2.7 0.0
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex