Landmark Consult As
Juridisk navn:  Landmark Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordnesveien 39 Nordnesveien 39 Fax:
5005 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920395937
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2018 9
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 20.000
Resultat: 1.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Landmark Consult As
Resultat 2018
Driftsinntekter 20.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 74.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 20.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -19.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000
Sum anleggsmidler 33.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 41.000
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 74.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 41.9
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex