L Hals Eftf AS
Juridisk navn:  L Hals Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71663800
Fax: 71663970
6645 Todalen 6645 Todalen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 848639052
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/1/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.13%
Resultat  
  
-54.92%
Egenkapital  
  
2.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.034.000 17.453.000 15.617.000 15.307.000 15.381.000
Resultat: 307.000 681.000 360.000 377.000 348.000
Egenkapital: 1.750.000 1.709.000 1.583.000 1.311.000 1.024.000
Regnskap for  L Hals Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.034.000 17.453.000 15.617.000 15.307.000 15.381.000
Driftskostnader -15.710.000 -16.767.000 -15.231.000 -14.920.000 -15.009.000
Driftsresultat 324.000 687.000 386.000 387.000 371.000
Finansinntekter 16.000 11.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -32.000 -18.000 -27.000 -11.000 -26.000
Finans -16.000 -7.000 -26.000 -9.000 -23.000
Resultat før skatt 307.000 681.000 360.000 377.000 348.000
Skattekostnad -66.000 -155.000 -88.000 -90.000 -110.000
Årsresultat 241.000 526.000 272.000 288.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000 212.000 286.000 270.000 324.000
Sum omløpsmidler 3.503.000 3.198.000 2.792.000 2.529.000 2.490.000
Sum eiendeler 3.694.000 3.410.000 3.078.000 2.799.000 2.814.000
Sum opptjent egenkapital 1.630.000 1.589.000 1.463.000 1.191.000 904.000
Sum egenkapital 1.750.000 1.709.000 1.583.000 1.311.000 1.024.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 158.000
Sum kortsiktig gjeld 1.943.000 1.701.000 1.495.000 1.488.000 1.633.000
Sum gjeld og egenkapital 3.693.000 3.410.000 3.078.000 2.799.000 2.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.881.000 17.168.000 15.473.000 15.159.000 15.210.000
Andre inntekter 153.000 286.000 144.000 148.000 170.000
Driftsinntekter 16.034.000 17.453.000 15.617.000 15.307.000 15.381.000
Varekostnad -13.213.000 -14.357.000 -12.609.000 -12.601.000 -12.729.000
Lønninger -1.600.000 -1.571.000 -1.510.000 -1.406.000 -1.351.000
Avskrivning -52.000 -47.000 -55.000 -108.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -792.000 -1.057.000 -805.000 -827.000
Driftskostnader -15.710.000 -16.767.000 -15.231.000 -14.920.000 -15.009.000
Driftsresultat 324.000 687.000 386.000 387.000 371.000
Finansinntekter 16.000 11.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -32.000 -18.000 -27.000 -11.000 -26.000
Finans -16.000 -7.000 -26.000 -9.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 241.000 526.000 272.000 288.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 121.000 190.000
Maskiner anlegg 152.000 141.000 182.000 110.000 115.000
Driftsløsøre 21.000 27.000 33.000 39.000 0
Sum varige driftsmidler 173.000 168.000 215.000 270.000 305.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 44.000 71.000 0 19.000
Sum anleggsmidler 191.000 212.000 286.000 270.000 324.000
Varebeholdning 626.000 629.000 668.000 707.000 705.000
Kundefordringer 1.665.000 1.858.000 1.447.000 1.065.000 1.178.000
Andre fordringer 0 18.000 0 1.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.212.000 693.000 677.000 756.000 591.000
Sum omløpsmidler 3.503.000 3.198.000 2.792.000 2.529.000 2.490.000
Sum eiendeler 3.694.000 3.410.000 3.078.000 2.799.000 2.814.000
Sum opptjent egenkapital 1.630.000 1.589.000 1.463.000 1.191.000 904.000
Sum egenkapital 1.750.000 1.709.000 1.583.000 1.311.000 1.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 158.000
Leverandørgjeld 861.000 794.000 958.000 961.000 1.195.000
Betalbar skatt 66.000 155.000 88.000 90.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 140.000 195.000 147.000 45.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 895.000 413.000 254.000 290.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 1.943.000 1.701.000 1.495.000 1.488.000 1.633.000
Sum gjeld og egenkapital 3.693.000 3.410.000 3.078.000 2.799.000 2.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.560.000 1.497.000 1.297.000 1.041.000 857.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.9 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.4 1.2 1.1
Soliditet 47.4 50.1 51.4 46.8 36.4
Resultatgrad 2 3.9 2.5 2.5 2.4
Rentedekningsgrad 10.1 38.2 14.3 35.2 14.4
Gjeldsgrad 1.1 1 0.9 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 9.2 20.5 12.6 13.9 13.3
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRFORMANNEN ALENE.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
HALLE RAGNAR
NORDVIK TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex