Kvala Barnehage AS
Juridisk navn:  Kvala Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52703610
Årabrotsvegen 24 Årabrotsvegen 24 Fax: 52703611
5515 Haugesund 5515 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 981161114
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Marion Degerstrøm
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.57%
Resultat  
  
-263.76%
Egenkapital  
  
-9.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.383.000 8.256.000 8.715.000 8.581.000 8.233.000
Resultat: -470.000 287.000 351.000 418.000 509.000
Egenkapital: 3.660.000 4.027.000 3.790.000 3.507.000 3.251.000
Regnskap for  Kvala Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.383.000 8.256.000 8.715.000 8.581.000 8.233.000
Driftskostnader -7.831.000 -7.945.000 -8.332.000 -8.130.000 -7.681.000
Driftsresultat -447.000 312.000 382.000 452.000 552.000
Finansinntekter 6.000 4.000 6.000 5.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -29.000 -37.000 -39.000 -53.000
Finans -23.000 -25.000 -31.000 -34.000 -43.000
Resultat før skatt -470.000 287.000 351.000 418.000 509.000
Skattekostnad 103.000 -50.000 -69.000 -92.000 -113.000
Årsresultat -366.000 237.000 283.000 326.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.187.000 5.409.000 5.583.000 5.645.000 5.823.000
Sum omløpsmidler 1.554.000 1.905.000 1.781.000 1.928.000 1.571.000
Sum eiendeler 6.741.000 7.314.000 7.364.000 7.573.000 7.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 3.877.000 3.640.000 3.357.000 3.101.000
Sum egenkapital 3.660.000 4.027.000 3.790.000 3.507.000 3.251.000
Sum langsiktig gjeld 1.864.000 2.069.000 2.177.000 2.597.000 2.712.000
Sum kortsiktig gjeld 1.216.000 1.219.000 1.397.000 1.470.000 1.432.000
Sum gjeld og egenkapital 6.740.000 7.315.000 7.364.000 7.574.000 7.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.345.000 1.567.000 1.702.000 1.655.000 1.567.000
Andre inntekter 6.037.000 6.690.000 7.013.000 6.927.000 6.666.000
Driftsinntekter 7.383.000 8.256.000 8.715.000 8.581.000 8.233.000
Varekostnad -107.000 -162.000 -206.000 -210.000 -160.000
Lønninger -6.664.000 -6.613.000 -6.567.000 -6.702.000 -6.264.000
Avskrivning -223.000 -222.000 -212.000 -195.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -837.000 -948.000 -1.347.000 -1.023.000 -1.079.000
Driftskostnader -7.831.000 -7.945.000 -8.332.000 -8.130.000 -7.681.000
Driftsresultat -447.000 312.000 382.000 452.000 552.000
Finansinntekter 6.000 4.000 6.000 5.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -29.000 -37.000 -39.000 -53.000
Finans -23.000 -25.000 -31.000 -34.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -70.000 -70.000
Årsresultat -366.000 237.000 283.000 326.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.117.000 5.291.000 5.465.000 5.592.000 5.766.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 118.000 118.000 53.000 57.000
Sum varige driftsmidler 5.187.000 5.409.000 5.583.000 5.645.000 5.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.187.000 5.409.000 5.583.000 5.645.000 5.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 4.000 3.000 29.000 17.000
Andre fordringer 457.000 611.000 482.000 391.000 477.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.078.000 1.290.000 1.296.000 1.509.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 1.554.000 1.905.000 1.781.000 1.928.000 1.571.000
Sum eiendeler 6.741.000 7.314.000 7.364.000 7.573.000 7.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 3.877.000 3.640.000 3.357.000 3.101.000
Sum egenkapital 3.660.000 4.027.000 3.790.000 3.507.000 3.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 250.000 354.000 361.000 364.000 361.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.864.000 2.069.000 2.177.000 2.597.000 2.712.000
Leverandørgjeld 52.000 62.000 113.000 117.000 94.000
Betalbar skatt 0 58.000 71.000 88.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 327.000 330.000 344.000 430.000 451.000
Utbytte 0 0 0 -70.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 837.000 770.000 870.000 764.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 1.216.000 1.219.000 1.397.000 1.470.000 1.432.000
Sum gjeld og egenkapital 6.740.000 7.315.000 7.364.000 7.574.000 7.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 338.000 686.000 384.000 458.000 139.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.3 1.3 1.1
Soliditet 54.3 55.1 51.5 46.3 44.0
Resultatgrad -6.1 3.8 4.4 5.3 6.7
Rentedekningsgrad -15.4 10.8 10.3 11.6 10.6
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -6.5 4.3 5.3 6 7.6
Signatur
11.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex