Kulturkameratene AS
Juridisk navn:  Kulturkameratene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90503540
Postboks 995 Storgata 13-15 Mediegården 2. Etasje Fax:
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 988219541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
-1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 180.000 729.000
Resultat: -9.000 -15.000 14.000 -41.000 -45.000
Egenkapital: 539.000 548.000 563.000 549.000 196.000
Regnskap for  Kulturkameratene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 180.000 729.000
Driftskostnader -9.000 -15.000 14.000 -209.000 -771.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 14.000 -29.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -3.000
Finans 0 0 0 -12.000 -3.000
Resultat før skatt -9.000 -15.000 14.000 -41.000 -45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -15.000 14.000 -41.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 2.000 0 7.000
Sum eiendeler 633.000 636.000 635.000 633.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 448.000 463.000 449.000 96.000
Sum egenkapital 539.000 548.000 563.000 549.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 88.000 72.000 85.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 636.000 635.000 634.000 640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 180.000 728.000
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 0 0 0 180.000 729.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 42.000 -4.000 -121.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -15.000 -28.000 -205.000 -650.000
Driftskostnader -9.000 -15.000 14.000 -209.000 -771.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 14.000 -29.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -3.000
Finans 0 0 0 -12.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -15.000 14.000 -41.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000
Sum anleggsmidler 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 2.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 2.000 0 7.000
Sum eiendeler 633.000 636.000 635.000 633.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 448.000 463.000 449.000 96.000
Sum egenkapital 539.000 548.000 563.000 549.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 21.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 12.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 88.000 72.000 52.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 88.000 72.000 85.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 636.000 635.000 634.000 640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.000 -85.000 -70.000 -85.000 -437.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 85.2 86.2 88.7 86.6 30.6
Resultatgrad -16.1 -5.8
Rentedekningsgrad -2.4 -14.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 2.3
Total kapitalrentabilitet -1.4 -2.4 2.2 -4.6 -6.6
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex