Kraftverk Øyvind Gundersen AS
Juridisk navn:  Kraftverk Øyvind Gundersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Assæveien 64 Assæveien 64 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 994277804
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/29/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aamot Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.73%
Resultat  
  
-19.22%
Egenkapital  
  
19.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 642.000 613.000 347.000 400.000 277.000
Resultat: 353.000 437.000 -64.000 178.000 111.000
Egenkapital: 1.943.000 1.620.000 1.386.000 1.551.000 1.473.000
Regnskap for  Kraftverk Øyvind Gundersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 642.000 613.000 347.000 400.000 277.000
Driftskostnader -515.000 -376.000 -411.000 -383.000 -202.000
Driftsresultat 128.000 237.000 -64.000 17.000 75.000
Finansinntekter 228.000 202.000 1.000 161.000 35.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans 225.000 200.000 0 161.000 35.000
Resultat før skatt 353.000 437.000 -64.000 178.000 111.000
Skattekostnad -30.000 -4.000 0 0 0
Årsresultat 323.000 433.000 -64.000 178.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.438.000 1.427.000 1.419.000 1.359.000
Sum omløpsmidler 1.014.000 750.000 333.000 433.000 294.000
Sum eiendeler 2.416.000 2.188.000 1.760.000 1.852.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 325.000 91.000 256.000 178.000
Sum egenkapital 1.943.000 1.620.000 1.386.000 1.551.000 1.473.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 564.000 373.000 301.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 2.188.000 1.759.000 1.852.000 1.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 642.000 573.000 347.000 400.000 219.000
Andre inntekter 0 40.000 0 0 58.000
Driftsinntekter 642.000 613.000 347.000 400.000 277.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -277.000 -192.000 -173.000 -189.000 -25.000
Avskrivning -36.000 -45.000 -42.000 -40.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -139.000 -196.000 -154.000 -127.000
Driftskostnader -515.000 -376.000 -411.000 -383.000 -202.000
Driftsresultat 128.000 237.000 -64.000 17.000 75.000
Finansinntekter 228.000 202.000 1.000 161.000 35.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans 225.000 200.000 0 161.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -100.000 -100.000 -150.000
Årsresultat 323.000 433.000 -64.000 178.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 180.000 170.000 161.000 201.000
Sum varige driftsmidler 144.000 180.000 170.000 161.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.258.000 1.258.000 1.258.000 1.258.000 1.158.000
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.438.000 1.427.000 1.419.000 1.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0 0
Andre fordringer 422.000 534.000 290.000 366.000 203.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 504.000 217.000 42.000 67.000 91.000
Sum omløpsmidler 1.014.000 750.000 333.000 433.000 294.000
Sum eiendeler 2.416.000 2.188.000 1.760.000 1.852.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 325.000 91.000 256.000 178.000
Sum egenkapital 1.943.000 1.620.000 1.386.000 1.551.000 1.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 14.000 6.000 16.000 11.000
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 41.000 4.000 7.000 12.000
Utbytte 0 -200.000 -100.000 -100.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 248.000 309.000 263.000 178.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 564.000 373.000 301.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 2.188.000 1.759.000 1.852.000 1.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 186.000 -40.000 132.000 114.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 0.9 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.3 0.9 1.4 1.7
Soliditet 80.4 7 78.8 83.7 89.1
Resultatgrad 19.9 38.7 -18.4 4.3 27.1
Rentedekningsgrad 42.7 118.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.7 20.1 -3.6 9.6 6.7
Signatur
14.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex