Korshamn Eftf. AS
Juridisk navn:  Korshamn Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22402300
C/O Advokatfirmaet Legalis As Universitetsgata 8 C/O Advokatfirmaet Legalis As Universitetsgata 8 Fax: 22402301
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910064843
Aksjekapital: 106.250 NOK
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Jon Heger
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20%
Resultat  
  
-126.71%
Egenkapital  
  
-6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 84.000 105.000 115.000 178.000 43.000
Resultat: -148.000 554.000 929.000 523.000 291.000
Egenkapital: 2.140.000 2.288.000 1.734.000 805.000 732.000
Regnskap for  Korshamn Eftf. AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 84.000 105.000 115.000 178.000 43.000
Driftskostnader -232.000 -202.000 -96.000 -241.000 -43.000
Driftsresultat -148.000 -97.000 19.000 -62.000 0
Finansinntekter 1.000 651.000 910.000 585.000 293.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -2.000
Finans 0 651.000 910.000 585.000 291.000
Resultat før skatt -148.000 554.000 929.000 523.000 291.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 554.000 929.000 523.000 291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.060.000 796.000 806.000 777.000 723.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.533.000 963.000 63.000 43.000
Sum eiendeler 2.167.000 2.329.000 1.769.000 840.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 2.034.000 2.182.000 1.628.000 699.000 626.000
Sum egenkapital 2.140.000 2.288.000 1.734.000 805.000 732.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 42.000 35.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 2.167.000 2.330.000 1.769.000 839.000 766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 84.000 105.000 115.000 178.000 43.000
Driftsinntekter 84.000 105.000 115.000 178.000 43.000
Varekostnad 0 -28.000 0 -93.000 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 -4.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -164.000 -86.000 -141.000 -39.000
Driftskostnader -232.000 -202.000 -96.000 -241.000 -43.000
Driftsresultat -148.000 -97.000 19.000 -62.000 0
Finansinntekter 1.000 651.000 910.000 585.000 293.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -2.000
Finans 0 651.000 910.000 585.000 291.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -450.000 -293.000
Årsresultat -148.000 554.000 929.000 523.000 291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 606.000 606.000 606.000 606.000 606.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 23.000 33.000 43.000 0
Sum varige driftsmidler 640.000 629.000 639.000 648.000 606.000
Sum finansielle anleggsmidler 420.000 167.000 167.000 128.000 118.000
Sum anleggsmidler 1.060.000 796.000 806.000 777.000 723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 40.000 0 0
Andre fordringer 469.000 354.000 254.000 62.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 639.000 1.179.000 669.000 0 35.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.533.000 963.000 63.000 43.000
Sum eiendeler 2.167.000 2.329.000 1.769.000 840.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 2.034.000 2.182.000 1.628.000 699.000 626.000
Sum egenkapital 2.140.000 2.288.000 1.734.000 805.000 732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 13.000 13.000 13.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 18.000 11.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 -450.000 -293.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 42.000 35.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 2.167.000 2.330.000 1.769.000 839.000 766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.080.000 1.491.000 928.000 29.000 9.000
Likviditetsgrad 1 4 36.5 27.5 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 4 36.5 27.5 1.9 1.3
Soliditet 98.8 98.2 9 95.9 95.6
Resultatgrad -176.2 -92.4 16.5 -34.8 0.0
Rentedekningsgrad 146.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.8 23.8 52.5 62.3 38.3
Signatur
03.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex