Kjelleren AS
Juridisk navn:  Kjelleren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98242100
Skagen 21 Skagen 21 Fax: 51565933
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 945779233
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 122
Etableringsdato: 1/5/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.5%
Resultat  
  
325.09%
Egenkapital  
  
127.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.483.000 24.636.000 22.594.000 20.927.000 23.232.000
Resultat: 1.220.000 287.000 756.000 -1.115.000 435.000
Egenkapital: 856.000 377.000 1.095.000 533.000 1.796.000
Regnskap for  Kjelleren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.483.000 24.636.000 22.594.000 20.927.000 23.232.000
Driftskostnader -25.268.000 -24.346.000 -21.818.000 -22.081.000 -22.904.000
Driftsresultat 1.215.000 290.000 775.000 -1.153.000 328.000
Finansinntekter 18.000 19.000 14.000 41.000 109.000
Finanskostnader -13.000 -21.000 -33.000 -3.000 -3.000
Finans 5.000 -2.000 -19.000 38.000 106.000
Resultat før skatt 1.220.000 287.000 756.000 -1.115.000 435.000
Skattekostnad -281.000 -71.000 -194.000 272.000 -118.000
Årsresultat 938.000 216.000 562.000 -842.000 317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 303.000 396.000 616.000 364.000
Sum omløpsmidler 5.417.000 4.618.000 4.474.000 3.006.000 5.647.000
Sum eiendeler 5.616.000 4.921.000 4.870.000 3.622.000 6.011.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 211.000 929.000 367.000 1.630.000
Sum egenkapital 856.000 377.000 1.095.000 533.000 1.796.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 218.000 382.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.713.000 4.325.000 3.393.000 3.089.000 4.215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 4.920.000 4.870.000 3.622.000 6.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.483.000 24.636.000 22.594.000 20.918.000 23.232.000
Andre inntekter 0 0 0 9.000 0
Driftsinntekter 26.483.000 24.636.000 22.594.000 20.927.000 23.232.000
Varekostnad -7.075.000 -5.923.000 -4.951.000 -4.881.000 -5.095.000
Lønninger -6.443.000 -6.786.000 -6.135.000 -6.509.000 -7.382.000
Avskrivning -132.000 -120.000 -105.000 -89.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.618.000 -11.517.000 -10.627.000 -10.602.000 -10.337.000
Driftskostnader -25.268.000 -24.346.000 -21.818.000 -22.081.000 -22.904.000
Driftsresultat 1.215.000 290.000 775.000 -1.153.000 328.000
Finansinntekter 18.000 19.000 14.000 41.000 109.000
Finanskostnader -13.000 -21.000 -33.000 -3.000 -3.000
Finans 5.000 -2.000 -19.000 38.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -84.000 -485.000 0 -420.000 -300.000
Årsresultat 938.000 216.000 562.000 -842.000 317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 44.000 115.000 309.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 182.000 258.000 281.000 307.000 327.000
Sum varige driftsmidler 182.000 258.000 281.000 307.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 199.000 303.000 396.000 616.000 364.000
Varebeholdning 983.000 1.109.000 1.084.000 814.000 822.000
Kundefordringer 115.000 60.000 64.000 29.000 28.000
Andre fordringer 247.000 676.000 504.000 332.000 455.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.072.000 2.773.000 2.823.000 1.831.000 4.342.000
Sum omløpsmidler 5.417.000 4.618.000 4.474.000 3.006.000 5.647.000
Sum eiendeler 5.616.000 4.921.000 4.870.000 3.622.000 6.011.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 211.000 929.000 367.000 1.630.000
Sum egenkapital 856.000 377.000 1.095.000 533.000 1.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 218.000 382.000 0 0
Leverandørgjeld 2.166.000 1.713.000 1.484.000 1.210.000 1.618.000
Betalbar skatt 253.000 0 0 0 106.000
Skyldig offentlige avgifter 846.000 671.000 577.000 590.000 961.000
Utbytte -84.000 -485.000 0 -420.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.365.000 1.456.000 1.331.000 1.288.000 1.230.000
Sum kortsiktig gjeld 4.713.000 4.325.000 3.393.000 3.089.000 4.215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 4.920.000 4.870.000 3.622.000 6.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 293.000 1.081.000 -83.000 1.432.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 0.8 1.2
Soliditet 15.2 7.7 22.5 14.7 29.9
Resultatgrad 4.6 1.2 3.4 -5.5 1.4
Rentedekningsgrad 93.5 13.8 23.5 -370.7 145.7
Gjeldsgrad 5.6 12.1 3.4 5.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 2 6.3 16.2 -30.7 7.3
Signatur
15.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex