K-Invest AS
Juridisk navn:  K-Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90138222
C/O Advokatfirmaet Sagstad Fossilveien 5B C/O Advokatfirmaet Sagstad Fossilveien 5B Fax:
0198 Oslo 198 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936177751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 28.000
Resultat: 0 0 0 -1.000 -16.000
Egenkapital: 41.000 41.000 40.000 41.000 44.000
Regnskap for  K-Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 28.000
Driftskostnader 0 0 0 -1.000 -44.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 0 0 0 -1.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 11.000
Årsresultat 0 0 0 -3.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 41.000 41.000 41.000 46.000
Sum eiendeler 41.000 41.000 41.000 41.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -59.000 -60.000 -59.000 -56.000
Sum egenkapital 41.000 41.000 40.000 41.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 40.000 41.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 28.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 28.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -1.000 -7.000
Driftskostnader 0 0 0 -1.000 -44.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -3.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 40.000 40.000 40.000 40.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Sum omløpsmidler 41.000 41.000 41.000 41.000 46.000
Sum eiendeler 41.000 41.000 41.000 41.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -59.000 -60.000 -59.000 -56.000
Sum egenkapital 41.000 41.000 40.000 41.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 40.000 41.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 41.000 41.000 41.000 44.000
Likviditetsgrad 1 23.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 23.1
Soliditet 1 1 1 100.0 95.7
Resultatgrad -57.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -2.4 -32.6
Signatur
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex