Jp 1991 Holding As
Juridisk navn:  Jp 1991 Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56156565
Skarholmen Skarholmen Fax:
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 961146607
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
33.82%
Egenkapital  
  
-4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 144.000 72.000 0 0 0
Resultat: 182.000 136.000 68.000 84.000 5.951.000
Egenkapital: 13.756.000 14.364.000 14.255.000 15.199.000 12.406.000
Regnskap for  Jp 1991 Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.000 72.000 0 0 0
Driftskostnader -74.000 -57.000 -72.000 -58.000 -37.000
Driftsresultat 70.000 15.000 -72.000 -58.000 -37.000
Finansinntekter 113.000 122.000 140.000 143.000 6.146.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -158.000
Finans 113.000 121.000 140.000 143.000 5.988.000
Resultat før skatt 182.000 136.000 68.000 84.000 5.951.000
Skattekostnad -40.000 -27.000 -12.000 -16.000 13.000
Årsresultat 142.000 109.000 56.000 68.000 5.964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.764.000 9.215.000 9.891.000 10.731.000 4.582.000
Sum omløpsmidler 6.069.000 7.718.000 5.766.000 5.141.000 12.675.000
Sum eiendeler 14.833.000 16.933.000 15.657.000 15.872.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 12.681.000 13.289.000 13.180.000 14.124.000 11.332.000
Sum egenkapital 13.756.000 14.364.000 14.255.000 15.199.000 12.406.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 2.510.000 372.000 530.000 4.829.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000 59.000 1.029.000 144.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.833.000 16.932.000 15.655.000 15.872.000 17.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 72.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.000 72.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -57.000 -72.000 -58.000 -37.000
Driftskostnader -74.000 -57.000 -72.000 -58.000 -37.000
Driftsresultat 70.000 15.000 -72.000 -58.000 -37.000
Finansinntekter 113.000 122.000 140.000 143.000 6.146.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -158.000
Finans 113.000 121.000 140.000 143.000 5.988.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 142.000 109.000 56.000 68.000 5.964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.506.000 8.956.000 9.632.000 10.472.000 4.323.000
Sum anleggsmidler 8.764.000 9.215.000 9.891.000 10.731.000 4.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 258.000 78.000 0 0 0
Andre fordringer 782.000 113.000 138.000 13.000 3.718.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.029.000 7.527.000 5.627.000 5.128.000 8.957.000
Sum omløpsmidler 6.069.000 7.718.000 5.766.000 5.141.000 12.675.000
Sum eiendeler 14.833.000 16.933.000 15.657.000 15.872.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 12.681.000 13.289.000 13.180.000 14.124.000 11.332.000
Sum egenkapital 13.756.000 14.364.000 14.255.000 15.199.000 12.406.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 87.000 98.000 113.000 131.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 2.510.000 372.000 530.000 4.829.000
Leverandørgjeld 3.000 14.000 3.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 0 39.000 26.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 6.000 0 0 0
Utbytte -750.000 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 0 0 137.000 0
Sum kortsiktig gjeld 997.000 59.000 1.029.000 144.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.833.000 16.932.000 15.655.000 15.872.000 17.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.072.000 7.659.000 4.737.000 4.997.000 12.653.000
Likviditetsgrad 1 6.1 130.8 5.6 35.7 576.1
Likviditetsgrad 2 6.1 130.8 5.6 35.7 576.2
Soliditet 92.7 84.8 91.1 95.8 71.9
Resultatgrad 48.6 20.8
Rentedekningsgrad 1 38.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.2 0.8 0.4 0.5 35.4
Signatur
27.04.2009
STYRETS FORMANN.
Prokurister
27.04.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
JARLE PRINTZLOW
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex