Josephines Stiftelse
Juridisk navn:  Josephines Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51537480
Postboks 502, Madla Rytterveien 78 Fax: 51537481
4090 Hafrsfjord 4046 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971428961
Aksjekapital: 336.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 6/10/1834
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ecit Merkur As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
-85.49%
Egenkapital  
  
0.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.576.000 21.831.000 18.793.000 19.728.000 16.130.000
Resultat: 207.000 1.427.000 1.743.000 2.471.000 541.000
Egenkapital: 47.218.000 47.011.000 45.584.000 43.841.000 41.370.000
Regnskap for  Josephines Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.576.000 21.831.000 18.793.000 19.728.000 16.130.000
Driftskostnader -23.844.000 -20.350.000 -17.574.000 -18.156.000 -15.941.000
Driftsresultat -1.268.000 1.482.000 1.219.000 1.573.000 189.000
Finansinntekter 1.476.000 -52.000 524.000 1.272.000 352.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -374.000 0
Finans 1.475.000 -55.000 524.000 898.000 352.000
Resultat før skatt 207.000 1.427.000 1.743.000 2.471.000 541.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 207.000 1.427.000 1.743.000 2.471.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.677.000 18.796.000 18.928.000 19.107.000 19.285.000
Sum omløpsmidler 31.241.000 30.929.000 28.983.000 26.813.000 24.123.000
Sum eiendeler 49.918.000 49.725.000 47.911.000 45.920.000 43.408.000
Sum opptjent egenkapital 46.881.000 46.675.000 45.249.000 43.507.000 41.037.000
Sum egenkapital 47.218.000 47.011.000 45.584.000 43.841.000 41.370.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.699.000 2.713.000 2.327.000 2.078.000 2.038.000
Sum gjeld og egenkapital 49.917.000 49.724.000 47.911.000 45.919.000 43.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.268.000 21.530.000 18.489.000 19.366.000 15.819.000
Andre inntekter 308.000 301.000 304.000 363.000 311.000
Driftsinntekter 22.576.000 21.831.000 18.793.000 19.728.000 16.130.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.934.000 -17.231.000 -14.826.000 -15.003.000 -13.100.000
Avskrivning -119.000 -183.000 -179.000 -179.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.791.000 -2.936.000 -2.569.000 -2.974.000 -2.709.000
Driftskostnader -23.844.000 -20.350.000 -17.574.000 -18.156.000 -15.941.000
Driftsresultat -1.268.000 1.482.000 1.219.000 1.573.000 189.000
Finansinntekter 1.476.000 -52.000 524.000 1.272.000 352.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -374.000 0
Finans 1.475.000 -55.000 524.000 898.000 352.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 207.000 1.427.000 1.743.000 2.471.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.524.000 18.554.000 18.584.000 18.614.000 18.644.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 129.000 244.000 393.000 541.000
Sum varige driftsmidler 18.564.000 18.683.000 18.828.000 19.007.000 19.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 113.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 18.677.000 18.796.000 18.928.000 19.107.000 19.285.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.657.000 2.083.000 0 0 0
Andre fordringer 175.000 0 1.625.000 1.377.000 1.856.000
Sum investeringer 0 5.861.000 3.213.000 4.209.000 4.803.000
Kasse, bank 29.408.000 22.984.000 24.146.000 21.227.000 17.464.000
Sum omløpsmidler 31.241.000 30.929.000 28.983.000 26.813.000 24.123.000
Sum eiendeler 49.918.000 49.725.000 47.911.000 45.920.000 43.408.000
Sum opptjent egenkapital 46.881.000 46.675.000 45.249.000 43.507.000 41.037.000
Sum egenkapital 47.218.000 47.011.000 45.584.000 43.841.000 41.370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 222.000 420.000 264.000 79.000 176.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.111.000 1.046.000 901.000 861.000 720.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.366.000 1.248.000 1.161.000 1.138.000 1.142.000
Sum kortsiktig gjeld 2.699.000 2.713.000 2.327.000 2.078.000 2.038.000
Sum gjeld og egenkapital 49.917.000 49.724.000 47.911.000 45.919.000 43.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.542.000 28.216.000 26.656.000 24.735.000 22.085.000
Likviditetsgrad 1 11.6 11.4 12.5 12.9 11.8
Likviditetsgrad 2 11.6 11.4 12.5 12.9 11.9
Soliditet 94.6 94.5 95.1 95.5 95.3
Resultatgrad -5.6 6.8 6.5 8 1.2
Rentedekningsgrad 4 4.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.9 3.6 6.2 1.2
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex