Joakim Abrahamsen Eftf AS
Juridisk navn:  Joakim Abrahamsen Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97766228
Skippergata 8 Skippergata 8 Fax:
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 910084852
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/1972
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.29%
Resultat  
  
-89.35%
Egenkapital  
  
-10.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 677.000 643.000 615.000 570.000 612.000
Resultat: 28.000 263.000 218.000 161.000 295.000
Egenkapital: 1.563.000 1.741.000 1.643.000 1.568.000 1.601.000
Regnskap for  Joakim Abrahamsen Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 677.000 643.000 615.000 570.000 612.000
Driftskostnader -637.000 -375.000 -392.000 -404.000 -311.000
Driftsresultat 39.000 267.000 223.000 166.000 302.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -11.000 -5.000 -5.000 -4.000 -6.000
Resultat før skatt 28.000 263.000 218.000 161.000 295.000
Skattekostnad -6.000 -65.000 -63.000 -44.000 -87.000
Årsresultat 22.000 197.000 156.000 117.000 208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.163.000 2.209.000 2.262.000 2.313.000 2.379.000
Sum omløpsmidler 1.016.000 263.000 228.000 133.000 295.000
Sum eiendeler 3.179.000 2.472.000 2.490.000 2.446.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 1.569.000 1.472.000 1.396.000 1.429.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.741.000 1.643.000 1.568.000 1.601.000
Sum langsiktig gjeld 933.000 460.000 598.000 737.000 880.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 271.000 248.000 141.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 3.180.000 2.472.000 2.490.000 2.446.000 2.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 204.000 204.000
Andre inntekter 677.000 643.000 615.000 366.000 408.000
Driftsinntekter 677.000 643.000 615.000 570.000 612.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -330.000 0 0 4.000 -5.000
Avskrivning -58.000 -62.000 -62.000 -61.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -313.000 -330.000 -347.000 -231.000
Driftskostnader -637.000 -375.000 -392.000 -404.000 -311.000
Driftsresultat 39.000 267.000 223.000 166.000 302.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -11.000 -5.000 -5.000 -4.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 -80.000 0 0
Årsresultat 22.000 197.000 156.000 117.000 208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 105.000 95.000 85.000 90.000
Fast eiendom 2.045.000 2.087.000 2.129.000 2.171.000 2.212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 17.000 37.000 57.000 77.000
Sum varige driftsmidler 2.045.000 2.104.000 2.166.000 2.228.000 2.289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.163.000 2.209.000 2.262.000 2.313.000 2.379.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 61.000 57.000 54.000 51.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 8.000 8.000
Kasse, bank 955.000 206.000 173.000 74.000 238.000
Sum omløpsmidler 1.016.000 263.000 228.000 133.000 295.000
Sum eiendeler 3.179.000 2.472.000 2.490.000 2.446.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 1.569.000 1.472.000 1.396.000 1.429.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.741.000 1.643.000 1.568.000 1.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 933.000 460.000 598.000 737.000 880.000
Leverandørgjeld 62.000 61.000 54.000 59.000 54.000
Betalbar skatt 19.000 75.000 73.000 39.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 35.000 38.000 35.000 38.000
Utbytte -200.000 -100.000 -80.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 0 2.000 9.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 271.000 248.000 141.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 3.180.000 2.472.000 2.490.000 2.446.000 2.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 332.000 -8.000 -20.000 -8.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.9 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1 0.9 0.9 1.6
Soliditet 49.2 70.4 6 64.1 59.9
Resultatgrad 5.8 41.5 36.3 29.1 49.3
Rentedekningsgrad 3.5 53.4 44.6 33.2 30.6
Gjeldsgrad 1 0.4 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.2 10.8 9 6.8 11.4
Signatur
09.11.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
KORSBERG SIW METTE
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHNSEN SVEIN ARNE
Prokurister
26.08.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
ANNE MARIE PAULA JOHNSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex