Iver Albert Juel Og Hustrus Legat Til Høyere Utdanning
Juridisk navn:  Iver Albert Juel Og Hustrus Legat Til Høyere Utdanning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32262800
Postboks 2024 Strømsø Danvikgata 25 Fax: 32218671
3003 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984669992
Aksjekapital: 1.128.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/1919
Foretakstype: STI
Revisor: Viken Kommunerevisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.53%
Egenkapital  
  
0.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.000 272.000 76.000 71.000 29.000
Egenkapital: 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Regnskap for  Iver Albert Juel Og Hustrus Legat Til Høyere Utdanning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -90.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -90.000
Finansinntekter 115.000 303.000 106.000 108.000 119.000
Finanskostnader -111.000 -31.000 -31.000 -37.000 0
Finans 4.000 272.000 75.000 71.000 119.000
Resultat før skatt 4.000 272.000 76.000 71.000 29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 213.000 15.000 3.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 1.076.000 863.000 848.000 845.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.124.000 911.000 896.000 0
Sum egenkapital 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -90.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -90.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -90.000
Finansinntekter 115.000 303.000 106.000 108.000 119.000
Finanskostnader -111.000 -31.000 -31.000 -37.000 0
Finans 4.000 272.000 75.000 71.000 119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 213.000 15.000 3.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 0 48.000 48.000 48.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 242.000 0 0 0 0
Kasse, bank 886.000 1.076.000 863.000 848.000 845.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 1.076.000 863.000 848.000 845.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.124.000 911.000 896.000 0
Sum egenkapital 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.128.000 1.124.000 911.000 896.000 893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.128.000 1.076.000 863.000 848.000 845.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0 2.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.2 2 11.6 12.1 3.2
Signatur
25.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2020
PROKURA I FELLESSKAP
KYTE WAAGE KRISTIN
PROKURA I FELLESSKAP
GULBRANDSEN CECILIE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex