Ing Øyvind Jørgensen AS
Juridisk navn:  Ing Øyvind Jørgensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409060
Postboks 1286 Heiane Heiane 31 Fax: 53409061
5406 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 936921736
Aksjekapital: 174.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 4/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Thunem Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.12%
Resultat  
  
-54.23%
Egenkapital  
  
15.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.692.000 43.034.000 31.858.000 23.651.000 38.504.000
Resultat: 2.976.000 6.502.000 1.065.000 1.176.000 2.855.000
Egenkapital: 12.669.000 10.926.000 7.554.000 7.354.000 6.670.000
Regnskap for  Ing Øyvind Jørgensen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.692.000 43.034.000 31.858.000 23.651.000 38.504.000
Driftskostnader -38.857.000 -39.812.000 -30.877.000 -22.533.000 -35.786.000
Driftsresultat 2.835.000 3.222.000 981.000 1.119.000 2.717.000
Finansinntekter 143.000 3.282.000 86.000 58.000 138.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 141.000 3.280.000 84.000 57.000 137.000
Resultat før skatt 2.976.000 6.502.000 1.065.000 1.176.000 2.855.000
Skattekostnad -632.000 -723.000 -265.000 -292.000 -760.000
Årsresultat 2.343.000 5.779.000 800.000 884.000 2.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.987.000 1.278.000 1.294.000 2.250.000 1.837.000
Sum omløpsmidler 14.961.000 17.557.000 11.399.000 9.039.000 10.872.000
Sum eiendeler 18.948.000 18.835.000 12.693.000 11.289.000 12.709.000
Sum opptjent egenkapital 12.495.000 10.752.000 7.380.000 7.180.000 6.496.000
Sum egenkapital 12.669.000 10.926.000 7.554.000 7.354.000 6.670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 6.279.000 7.909.000 5.139.000 3.925.000 6.022.000
Sum gjeld og egenkapital 18.948.000 18.835.000 12.693.000 11.290.000 12.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.692.000 42.974.000 31.842.000 23.627.000 38.486.000
Andre inntekter 0 61.000 16.000 24.000 18.000
Driftsinntekter 41.692.000 43.034.000 31.858.000 23.651.000 38.504.000
Varekostnad -20.597.000 -20.100.000 -14.898.000 -7.041.000 -20.691.000
Lønninger -13.837.000 -15.480.000 -12.534.000 -12.089.000 -11.721.000
Avskrivning -488.000 -515.000 -598.000 -624.000 -486.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.935.000 -3.717.000 -2.847.000 -2.779.000 -2.888.000
Driftskostnader -38.857.000 -39.812.000 -30.877.000 -22.533.000 -35.786.000
Driftsresultat 2.835.000 3.222.000 981.000 1.119.000 2.717.000
Finansinntekter 143.000 3.282.000 86.000 58.000 138.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 141.000 3.280.000 84.000 57.000 137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 406.000
Utbytte -600.000 -1.900.000 -600.000 -200.000 -2.500.000
Årsresultat 2.343.000 5.779.000 800.000 884.000 2.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 80.000 30.000 0 0
Fast eiendom 3.127.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 741.000 1.198.000 1.249.000 1.896.000 1.837.000
Sum varige driftsmidler 3.867.000 1.198.000 1.249.000 1.896.000 1.837.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.000 354.000 0
Sum anleggsmidler 3.987.000 1.278.000 1.294.000 2.250.000 1.837.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.606.000 6.458.000 8.049.000 5.728.000 3.530.000
Andre fordringer 592.000 589.000 506.000 503.000 246.000
Sum investeringer 462.000 359.000 403.000 352.000 333.000
Kasse, bank 9.301.000 10.151.000 2.441.000 2.457.000 6.764.000
Sum omløpsmidler 14.961.000 17.557.000 11.399.000 9.039.000 10.872.000
Sum eiendeler 18.948.000 18.835.000 12.693.000 11.289.000 12.709.000
Sum opptjent egenkapital 12.495.000 10.752.000 7.380.000 7.180.000 6.496.000
Sum egenkapital 12.669.000 10.926.000 7.554.000 7.354.000 6.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 18.000
Leverandørgjeld 1.930.000 3.007.000 1.645.000 599.000 943.000
Betalbar skatt 672.000 772.000 306.000 298.000 751.000
Skyldig offentlige avgifter 1.578.000 1.877.000 1.444.000 1.566.000 1.538.000
Utbytte -600.000 -1.900.000 -600.000 -200.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.099.000 2.253.000 1.745.000 1.461.000 2.790.000
Sum kortsiktig gjeld 6.279.000 7.909.000 5.139.000 3.925.000 6.022.000
Sum gjeld og egenkapital 18.948.000 18.835.000 12.693.000 11.290.000 12.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.682.000 9.648.000 6.260.000 5.114.000 4.850.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.2 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.2 2.3 1.9
Soliditet 66.9 5 59.5 65.1 52.5
Resultatgrad 6.8 7.5 3.1 4.7 7.1
Rentedekningsgrad 1417.5 1 490.5 1 2855.0
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.7 34.5 8.4 10.4 22.5
Signatur
08.06.2020
SIGNATUR
JØRGENSEN ØYVIND
Prokurister
08.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JØRGENSEN BJØRN ØYVIND
PROKURA HVER FOR SEG
GRIMEN TORSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex