Incognito Klinikk
Juridisk navn:  Incognito Klinikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22902660
Apalløkkveien 8 Apalløkkveien 8 Fax: 22167123
0956 Oslo 956 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971427051
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 5/1/1957 1
Foretakstype: STI
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.16%
Resultat  
  
169.89%
Egenkapital  
  
11.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.167.000 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000
Resultat: 1.649.000 611.000 478.000 2.923.000 -138.000
Egenkapital: 16.287.000 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000
Regnskap for  Incognito Klinikk
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.167.000 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000
Driftskostnader -27.586.000 -26.868.000 -26.422.000 -23.882.000 -25.157.000
Driftsresultat 1.581.000 606.000 561.000 3.149.000 102.000
Finansinntekter 68.000 5.000 10.000 12.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -93.000 -238.000 -252.000
Finans 68.000 5.000 -83.000 -226.000 -240.000
Resultat før skatt 1.649.000 611.000 478.000 2.923.000 -138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.649.000 611.000 478.000 2.923.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.950.000 14.419.000 14.805.000 15.628.000 16.024.000
Sum omløpsmidler 12.282.000 11.021.000 9.160.000 12.489.000 10.723.000
Sum eiendeler 26.232.000 25.440.000 23.965.000 28.117.000 26.747.000
Sum opptjent egenkapital 16.087.000 14.438.000 13.827.000 13.779.000 10.338.000
Sum egenkapital 16.287.000 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 5.003.000 5.003.000 9.630.000 9.803.000
Sum kortsiktig gjeld 4.943.000 5.800.000 4.936.000 4.508.000 6.407.000
Sum gjeld og egenkapital 26.233.000 25.441.000 23.966.000 28.117.000 26.748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.167.000 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000
Driftsinntekter 29.167.000 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -21.179.000 -20.572.000 -19.633.000 -17.551.000 -18.768.000
Avskrivning -530.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.877.000 -5.766.000 -6.259.000 -5.801.000 -5.859.000
Driftskostnader -27.586.000 -26.868.000 -26.422.000 -23.882.000 -25.157.000
Driftsresultat 1.581.000 606.000 561.000 3.149.000 102.000
Finansinntekter 68.000 5.000 10.000 12.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -93.000 -238.000 -252.000
Finans 68.000 5.000 -83.000 -226.000 -240.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.649.000 611.000 478.000 2.923.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.450.000 12.981.000 13.511.000 14.042.000 14.572.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.450.000 12.981.000 13.511.000 14.042.000 14.572.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.439.000 1.294.000 1.587.000 1.452.000
Sum anleggsmidler 13.950.000 14.419.000 14.805.000 15.628.000 16.024.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 293.000 238.000 152.000 64.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.989.000 10.783.000 9.007.000 12.424.000 10.616.000
Sum omløpsmidler 12.282.000 11.021.000 9.160.000 12.489.000 10.723.000
Sum eiendeler 26.232.000 25.440.000 23.965.000 28.117.000 26.747.000
Sum opptjent egenkapital 16.087.000 14.438.000 13.827.000 13.779.000 10.338.000
Sum egenkapital 16.287.000 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 5.003.000 5.003.000 9.630.000 9.803.000
Leverandørgjeld 661.000 568.000 478.000 453.000 2.233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.080.000 1.080.000 1.124.000 1.034.000 1.202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.202.000 4.153.000 3.334.000 3.021.000 2.972.000
Sum kortsiktig gjeld 4.943.000 5.800.000 4.936.000 4.508.000 6.407.000
Sum gjeld og egenkapital 26.233.000 25.441.000 23.966.000 28.117.000 26.748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.339.000 5.221.000 4.224.000 7.981.000 4.316.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1.9 2.8 1.7
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.9 2.8 1.7
Soliditet 62.1 57.5 58.5 49.7 39.4
Resultatgrad 5.4 2.2 2.1 11.6 0.4
Rentedekningsgrad 6 13.2 0.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 6.3 2.4 2.4 11.2 0.4
Signatur
20.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex