House Investment Limited
Juridisk navn:  House Investment Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stenebytoppen 5B Stenebytoppen 5B Fax:
4054 Tjelta 4054 Tjelta
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 994859420
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/7/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Randaberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.06%
Resultat  
  
-56.6%
Egenkapital  
  
79.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.000 155.000 537.000 557.000 505.000
Resultat: 23.000 53.000 -190.000 35.000 20.000
Egenkapital: 52.000 29.000 -23.000 179.000 154.000
Regnskap for  House Investment Limited
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.000 155.000 537.000 557.000 505.000
Driftskostnader -73.000 -79.000 -627.000 -360.000 -244.000
Driftsresultat 23.000 76.000 -90.000 197.000 261.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -23.000 -100.000 -162.000 -242.000
Finans 0 -23.000 -100.000 -162.000 -241.000
Resultat før skatt 23.000 53.000 -190.000 35.000 20.000
Skattekostnad 0 -1.000 -13.000 -9.000 -6.000
Årsresultat 23.000 52.000 -202.000 26.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8.300.000 3.783.000
Sum omløpsmidler 94.000 91.000 16.000 176.000 59.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.391.000 2.316.000 8.476.000 3.842.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 29.000 -23.000 179.000 154.000
Sum egenkapital 52.000 29.000 -23.000 179.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 2.322.000 2.322.000 2.299.000 8.174.000 3.632.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 41.000 41.000 122.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 2.392.000 2.317.000 8.475.000 3.841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 96.000 155.000 537.000 557.000 505.000
Driftsinntekter 96.000 155.000 537.000 557.000 505.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -79.000 -627.000 -360.000 -244.000
Driftskostnader -73.000 -79.000 -627.000 -360.000 -244.000
Driftsresultat 23.000 76.000 -90.000 197.000 261.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -23.000 -100.000 -162.000 -242.000
Finans 0 -23.000 -100.000 -162.000 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 52.000 -202.000 26.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8.300.000 3.783.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8.300.000 3.783.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8.300.000 3.783.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 42.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 91.000 16.000 134.000 39.000
Sum omløpsmidler 94.000 91.000 16.000 176.000 59.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.391.000 2.316.000 8.476.000 3.842.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 29.000 -23.000 179.000 154.000
Sum egenkapital 52.000 29.000 -23.000 179.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.322.000 2.322.000 2.299.000 8.174.000 3.632.000
Leverandørgjeld 0 0 0 88.000 0
Betalbar skatt 0 1.000 13.000 9.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 40.000 28.000 24.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 41.000 41.000 122.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 2.392.000 2.317.000 8.475.000 3.841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 50.000 -25.000 54.000 4.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.2 0.4 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 4.5 2.2 0.4 1.5 1.1
Soliditet 2.2 1.2 2.1 4.0
Resultatgrad 2 4 -16.8 35.4 51.7
Rentedekningsgrad 3.3 -0.9 1.2 1.1
Gjeldsgrad 45.1 81.5 -101.7 46.3 23.9
Total kapitalrentabilitet 1 3.2 -3.9 2.3 6.8
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex