Hole Gard AS
Juridisk navn:  Hole Gard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62440026
Hole Gard Hole Gard Fax: 62441556
2450 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 986864423
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 5/4/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Elverum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.46%
Resultat  
  
-23.88%
Egenkapital  
  
16.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.966.000 8.113.000 6.473.000 6.000.000 2.814.000
Resultat: 220.000 289.000 451.000 92.000 41.000
Egenkapital: 1.274.000 1.093.000 865.000 520.000 448.000
Regnskap for  Hole Gard AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.966.000 8.113.000 6.473.000 6.000.000 2.814.000
Driftskostnader -5.668.000 -7.770.000 -5.980.000 -5.861.000 -2.746.000
Driftsresultat 299.000 343.000 493.000 138.000 68.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 5.000 0
Finanskostnader -88.000 -62.000 -50.000 -51.000 -27.000
Finans -78.000 -54.000 -42.000 -46.000 -27.000
Resultat før skatt 220.000 289.000 451.000 92.000 41.000
Skattekostnad -40.000 -61.000 -106.000 -20.000 -11.000
Årsresultat 180.000 229.000 345.000 72.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.848.000 2.808.000 2.408.000 2.150.000 1.753.000
Sum omløpsmidler 4.303.000 1.930.000 1.944.000 1.164.000 768.000
Sum eiendeler 7.151.000 4.738.000 4.352.000 3.314.000 2.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.114.000 933.000 705.000 360.000 288.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.093.000 865.000 520.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 1.968.000 2.000.000 1.692.000 1.611.000 1.515.000
Sum kortsiktig gjeld 3.910.000 1.644.000 1.794.000 1.184.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 7.152.000 4.737.000 4.351.000 3.315.000 2.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.886.000 7.698.000 5.520.000 5.604.000 2.400.000
Andre inntekter 1.080.000 416.000 954.000 396.000 413.000
Driftsinntekter 5.966.000 8.113.000 6.473.000 6.000.000 2.814.000
Varekostnad -740.000 -3.452.000 -1.728.000 -2.048.000 -283.000
Lønninger -2.075.000 -2.036.000 -1.848.000 -2.511.000 -1.293.000
Avskrivning -268.000 -165.000 -156.000 -118.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 -8.000 0 0
Andre driftskostnader -2.585.000 -2.117.000 -2.240.000 -1.184.000 -1.165.000
Driftskostnader -5.668.000 -7.770.000 -5.980.000 -5.861.000 -2.746.000
Driftsresultat 299.000 343.000 493.000 138.000 68.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 5.000 0
Finanskostnader -88.000 -62.000 -50.000 -51.000 -27.000
Finans -78.000 -54.000 -42.000 -46.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 229.000 345.000 72.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.179.000 1.236.000 1.293.000 1.341.000 1.011.000
Maskiner anlegg 1.008.000 905.000 248.000 342.000 124.000
Driftsløsøre 23.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.210.000 2.141.000 1.541.000 1.683.000 1.135.000
Sum finansielle anleggsmidler 638.000 667.000 867.000 467.000 618.000
Sum anleggsmidler 2.848.000 2.808.000 2.408.000 2.150.000 1.753.000
Varebeholdning 523.000 128.000 116.000 566.000 523.000
Kundefordringer 3.461.000 1.539.000 1.101.000 534.000 179.000
Andre fordringer 244.000 219.000 78.000 0 11.000
Sum investeringer 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kasse, bank 55.000 22.000 628.000 43.000 34.000
Sum omløpsmidler 4.303.000 1.930.000 1.944.000 1.164.000 768.000
Sum eiendeler 7.151.000 4.738.000 4.352.000 3.314.000 2.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.114.000 933.000 705.000 360.000 288.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.093.000 865.000 520.000 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 240.000 200.000 164.000 58.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 974.000 127.000 103.000 171.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 1.968.000 2.000.000 1.692.000 1.611.000 1.515.000
Leverandørgjeld 2.430.000 1.116.000 722.000 336.000 41.000
Betalbar skatt 0 24.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 474.000 374.000 953.000 666.000 363.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 2.000 16.000 10.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.910.000 1.644.000 1.794.000 1.184.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 7.152.000 4.737.000 4.351.000 3.315.000 2.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 286.000 150.000 -20.000 210.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1 1.0 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 0.6 0.5
Soliditet 17.8 23.1 19.9 15.7 17.8
Resultatgrad 5 4.2 7.6 2.3 2.4
Rentedekningsgrad 3.4 5.5 9.9 2.8 2.5
Gjeldsgrad 4.6 3.3 4 5.4 4.6
Total kapitalrentabilitet 4.3 7.4 11.5 4.3 2.7
Signatur
19.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2010
IDA KARINE SKRAMSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex