Hoem Bygg Drift As
Juridisk navn:  Hoem Bygg Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Glomstuvegen 12 Grønnbygget Fax:
6412 Molde 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 921417535
Aksjekapital: 124.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 6.007.000
Resultat: 396.000
Egenkapital: 415.000
Regnskap for  Hoem Bygg Drift As
Resultat 2018
Driftsinntekter 6.007.000
Driftskostnader -5.611.000
Driftsresultat 396.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 396.000
Skattekostnad -92.000
Årsresultat 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 849.000
Sum omløpsmidler 301.000
Sum eiendeler 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 296.000
Sum egenkapital 415.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 734.000
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.007.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 6.007.000
Varekostnad -568.000
Lønninger -3.994.000
Avskrivning -58.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -991.000
Driftskostnader -5.611.000
Driftsresultat 396.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -200.000
Årsresultat 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 14.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 118.000
Sum varige driftsmidler 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 717.000
Sum anleggsmidler 849.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 35.000
Andre fordringer 236.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 301.000
Sum eiendeler 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 296.000
Sum egenkapital 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 105.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000
Utbytte -200.000
Annen kortsiktig gjeld 391.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -433.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 36.1
Resultatgrad 6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 34.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex