Hamar Kino Kf
Juridisk navn:  Hamar Kino Kf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 82000130
Torggata 100 Torggata 91 Fax: 62540930
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 974636697
Aksjekapital: 1.996 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 1/1/1974 1
Foretakstype: KF
Revisor: Hedmark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
2.07%
Resultat  
  
-198.98%
Egenkapital  
  
-309.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005 2004 2003 2002
Omsetning: 12.846.000 12.586.000 12.960.000 12.920.000 11.534.000
Resultat: -586.000 -196.000 -509.000 341.000 299.000
Egenkapital: -655.000 -160.000 615.000 2.636.000 1.996.000
Regnskap for  Hamar Kino Kf
Resultat 2006 2005 2004 2003 2002
Driftsinntekter 12.846.000 12.586.000 12.960.000 12.920.000 11.534.000
Driftskostnader -13.535.000 -12.172.000 -13.748.000 -12.608.000 -11.131.000
Driftsresultat -689.000 413.000 -788.000 312.000 403.000
Finansinntekter 662.000 296.000 644.000 29.000 0
Finanskostnader -559.000 -905.000 -365.000 0 -104.000
Finans 103.000 -609.000 279.000 29.000 -104.000
Resultat før skatt -586.000 -196.000 -509.000 341.000 299.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -586.000 -196.000 -509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.412.000 7.922.000 6.741.000 3.880.000 1.288.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 1.883.000 2.721.000 2.810.000 2.175.000
Sum eiendeler 9.315.000 9.805.000 9.462.000 6.690.000 3.463.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -655.000 -160.000 615.000 2.636.000 1.996.000
Sum langsiktig gjeld 8.190.000 8.810.000 7.060.000 2.800.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.781.000 1.155.000 1.788.000 1.255.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 9.316.000 9.805.000 9.463.000 6.691.000 3.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 12.846.000 12.586.000 12.960.000 12.920.000 11.534.000
Varekostnad -8.952.000 -8.108.000 0 0 0
Lønninger -4.157.000 -4.064.000 -3.876.000 -3.659.000 -3.672.000
Avskrivning -426.000 0 -576.000 -368.000 -232.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader 0 0 -9.296.000 -8.581.000 -7.227.000
Driftskostnader -13.535.000 -12.172.000 -13.748.000 -12.608.000 -11.131.000
Driftsresultat -689.000 413.000 -788.000 312.000 403.000
Finansinntekter 662.000 296.000 644.000 29.000 0
Finanskostnader -559.000 -905.000 -365.000 0 -104.000
Finans 103.000 -609.000 279.000 29.000 -104.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -586.000 -196.000 -509.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0 3.150.000
Maskiner anlegg 45.000 70.000 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 7.412.000 7.922.000 6.741.000 3.880.000 1.288.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.393.000 0 1.000 7.000
Andre fordringer 1.127.000 59.000 1.171.000 984.000 1.071.000
Sum investeringer
Kasse, bank 776.000 431.000 1.550.000 1.825.000 1.097.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 1.883.000 2.721.000 2.810.000 2.175.000
Sum eiendeler 9.315.000 9.805.000 9.462.000 6.690.000 3.463.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -655.000 -160.000 615.000 2.636.000 1.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.190.000 8.810.000 7.060.000 2.800.000 0
Leverandørgjeld 985.000 452.000 0 668.000 728.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 268.000 268.000 0 250.000 349.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 436.000 1.788.000 337.000 390.000
Sum kortsiktig gjeld 1.781.000 1.155.000 1.788.000 1.255.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 9.316.000 9.805.000 9.463.000 6.691.000 3.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 728.000 933.000 1.555.000 707.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.5 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 1.6 2.3 1.5
Soliditet -7.0 -1.6 6.5 39.4 57.6
Resultatgrad -5.4 3.3 -6.1 2.4 3.5
Rentedekningsgrad 0.0 0.8 -0.4 3.9
Gjeldsgrad -15.2 -62.3 14.4 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.3 7.2 -1.5 5.1 11.6
Signatur
09.05.2017
Prokurister
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2005
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2004
Uenighet om regnskapsestimat
Andre forhold, som ikke er av direkte betydning for årsoppgjøret
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex