Höylytt As
Juridisk navn:  Höylytt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandgata 7 Strandgata 7 Fax:
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 912504190
Aksjekapital: 39.060 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/21/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-69.44%
Egenkapital  
  
1020%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 279.000 186.000
Resultat: -61.000 -36.000 -251.000 -39.000 18.000
Egenkapital: 392.000 35.000 -291.000 -39.000 -138.000
Regnskap for  Höylytt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 279.000 186.000
Driftskostnader -61.000 -36.000 -252.000 -319.000 -163.000
Driftsresultat -61.000 -36.000 -251.000 -40.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 -6.000
Resultat før skatt -61.000 -36.000 -251.000 -39.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 -36.000 -251.000 -39.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 125.000
Sum omløpsmidler 578.000 533.000 436.000 133.000 9.000
Sum eiendeler 578.000 533.000 436.000 133.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 -357.000 -321.000 -69.000 -159.000
Sum egenkapital 392.000 35.000 -291.000 -39.000 -138.000
Sum langsiktig gjeld 179.000 434.000 690.000 150.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 64.000 37.000 23.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 533.000 436.000 134.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 279.000 186.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 279.000 186.000
Varekostnad 0 0 -21.000 -1.000 0
Lønninger 0 0 -58.000 -2.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -36.000 -173.000 -316.000 -146.000
Driftskostnader -61.000 -36.000 -252.000 -319.000 -163.000
Driftsresultat -61.000 -36.000 -251.000 -40.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 -36.000 -251.000 -39.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 125.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 125.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 478.000 524.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 9.000 436.000 133.000 9.000
Sum omløpsmidler 578.000 533.000 436.000 133.000 9.000
Sum eiendeler 578.000 533.000 436.000 133.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 -357.000 -321.000 -69.000 -159.000
Sum egenkapital 392.000 35.000 -291.000 -39.000 -138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 179.000 434.000 690.000 150.000 246.000
Leverandørgjeld 0 58.000 58.000 0 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 -27.000 23.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 6.000 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 64.000 37.000 23.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 533.000 436.000 134.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 469.000 399.000 110.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 96.3 8.3 11.8 5.8 0.3
Likviditetsgrad 2 96.3 8.3 11.8 5.8 0.4
Soliditet 67.9 6.6 -66.7 -29.1 -102.2
Resultatgrad -14.3 12.4
Rentedekningsgrad 3.8
Gjeldsgrad 0.5 14.2 -2.5 -4.4 -2.0
Total kapitalrentabilitet -10.6 -6.8 -57.6 -29.9 17.0
Signatur
18.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex