Gunhild AS
Juridisk navn:  Gunhild AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91530299
Turveien 6A Turveien 6A Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988294551
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.36%
Resultat  
  
-98.1%
Egenkapital  
  
0.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 282.000 281.000 294.000 521.000 2.767.000
Resultat: 3.000 158.000 186.000 154.000 1.785.000
Egenkapital: 2.462.000 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000
Regnskap for  Gunhild AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 282.000 281.000 294.000 521.000 2.767.000
Driftskostnader -260.000 -105.000 -88.000 -258.000 -823.000
Driftsresultat 22.000 176.000 205.000 263.000 1.944.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 13.000 16.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -22.000 -121.000 -175.000
Finans -18.000 -17.000 -19.000 -108.000 -159.000
Resultat før skatt 3.000 158.000 186.000 154.000 1.785.000
Skattekostnad -1.000 -30.000 -36.000 -28.000 -456.000
Årsresultat 3.000 129.000 150.000 126.000 1.329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.774.000 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000
Sum omløpsmidler 415.000 547.000 567.000 578.000 2.194.000
Sum eiendeler 3.189.000 3.325.000 3.350.000 3.334.000 4.950.000
Sum opptjent egenkapital 2.362.000 2.360.000 2.231.000 2.082.000 1.955.000
Sum egenkapital 2.462.000 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000
Sum langsiktig gjeld 687.000 789.000 905.000 1.033.000 2.728.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 76.000 114.000 120.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 3.188.000 3.325.000 3.350.000 3.335.000 4.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.641.000
Andre inntekter 282.000 281.000 294.000 521.000 1.127.000
Driftsinntekter 282.000 281.000 294.000 521.000 2.767.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -100.000 -82.000 -258.000 -823.000
Driftskostnader -260.000 -105.000 -88.000 -258.000 -823.000
Driftsresultat 22.000 176.000 205.000 263.000 1.944.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 13.000 16.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -22.000 -121.000 -175.000
Finans -18.000 -17.000 -19.000 -108.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 129.000 150.000 126.000 1.329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 22.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.774.000 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.774.000 2.778.000 2.783.000 2.756.000 2.756.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 415.000 547.000 567.000 578.000 2.194.000
Sum omløpsmidler 415.000 547.000 567.000 578.000 2.194.000
Sum eiendeler 3.189.000 3.325.000 3.350.000 3.334.000 4.950.000
Sum opptjent egenkapital 2.362.000 2.360.000 2.231.000 2.082.000 1.955.000
Sum egenkapital 2.462.000 2.460.000 2.331.000 2.182.000 2.055.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 148.000 193.000 252.000 328.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 687.000 789.000 905.000 1.033.000 2.728.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 30.000 75.000 95.000 104.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 1.000 19.000 16.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 76.000 114.000 120.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 3.188.000 3.325.000 3.350.000 3.335.000 4.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 376.000 471.000 453.000 458.000 2.027.000
Likviditetsgrad 1 10.6 7.2 5 4.8 13.1
Likviditetsgrad 2 10.6 7.2 5 4.8 13.2
Soliditet 77.2 7 69.6 65.4 41.5
Resultatgrad 7.8 62.6 69.7 50.5 70.3
Rentedekningsgrad 1 8.8 9.3 2.2 11.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 5.4 6.2 8.3 39.6
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex