Gulbrandsen Assuranse As
Juridisk navn:  Gulbrandsen Assuranse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bønsdalvegen 32 Bønsdalvegen 32 Fax:
2073 Bøn 2073 Bøn
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 916821301
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/18/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.03%
Resultat  
  
18000%
Egenkapital  
  
318.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.202.000 3.653.000 3.694.000 3.694.000
Resultat: 362.000 2.000 71.000 71.000
Egenkapital: 356.000 85.000 83.000 83.000
Regnskap for  Gulbrandsen Assuranse As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.202.000 3.653.000 3.694.000 3.694.000
Driftskostnader -3.840.000 -3.651.000 -3.624.000 -3.624.000
Driftsresultat 362.000 2.000 71.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 362.000 2.000 71.000 71.000
Skattekostnad -91.000 -1.000 -18.000 -18.000
Årsresultat 272.000 2.000 53.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 566.000 85.000 101.000 101.000
Sum eiendeler 687.000 85.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 55.000 53.000 53.000
Sum egenkapital 356.000 85.000 83.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 1.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 86.000 101.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.202.000 3.653.000 3.694.000 3.694.000
Driftsinntekter 4.202.000 3.653.000 3.694.000 3.694.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.597.000 -2.092.000 -2.047.000 -2.047.000
Avskrivning -30.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.213.000 -1.559.000 -1.577.000 -1.577.000
Driftskostnader -3.840.000 -3.651.000 -3.624.000 -3.624.000
Driftsresultat 362.000 2.000 71.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 272.000 2.000 53.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 121.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 566.000 85.000 101.000 101.000
Sum omløpsmidler 566.000 85.000 101.000 101.000
Sum eiendeler 687.000 85.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 55.000 53.000 53.000
Sum egenkapital 356.000 85.000 83.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 91.000 1.000 18.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 1.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 86.000 101.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 84.000 83.000 83.000
Likviditetsgrad 1 1.7 8 5.6 5.6
Likviditetsgrad 2 1.7 8 5.6 5.7
Soliditet 51.9 98.8 82.2 82.2
Resultatgrad 8.6 0.1 1.9 1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 52.8 2.3 70.3 70.3
Signatur
02.03.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex