Gudbrand Sætres Legat
Juridisk navn:  Gudbrand Sætres Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørskogbygdvegen 572 Sørskogbygdvegen 572 Fax:
2412 Sørskogbygda 2412 Sørskogbygda
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 969900106
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Tove'S Økonomiske Tjenester Tove Sik
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.05%
Resultat  
  
40.23%
Egenkapital  
  
-14.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.000 19.000 531.000 27.000 65.000
Resultat: -52.000 -87.000 142.000 -60.000 -148.000
Egenkapital: 315.000 368.000 456.000 318.000 384.000
Regnskap for  Gudbrand Sætres Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.000 19.000 531.000 27.000 65.000
Driftskostnader -40.000 -44.000 -326.000 -39.000 -155.000
Driftsresultat -24.000 -24.000 206.000 -12.000 -89.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader -30.000 -65.000 -67.000 -50.000 -65.000
Finans -28.000 -63.000 -64.000 -48.000 -59.000
Resultat før skatt -52.000 -87.000 142.000 -60.000 -148.000
Skattekostnad 0 -1.000 -4.000 -7.000 -10.000
Årsresultat -53.000 -88.000 138.000 -66.000 -97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.000 193.000 193.000 193.000 193.000
Sum omløpsmidler 140.000 182.000 329.000 132.000 210.000
Sum eiendeler 328.000 375.000 522.000 325.000 403.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 368.000 456.000 318.000 384.000
Sum egenkapital 315.000 368.000 456.000 318.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 7.000 66.000 7.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 375.000 522.000 325.000 403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 17.000 476.000 18.000 22.000
Andre inntekter 15.000 2.000 55.000 9.000 43.000
Driftsinntekter 15.000 19.000 531.000 27.000 65.000
Varekostnad 0 0 -23.000 0 -15.000
Lønninger -13.000 -13.000 -16.000 -16.000 -34.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -31.000 -287.000 -23.000 -106.000
Driftskostnader -40.000 -44.000 -326.000 -39.000 -155.000
Driftsresultat -24.000 -24.000 206.000 -12.000 -89.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader -30.000 -65.000 -67.000 -50.000 -65.000
Finans -28.000 -63.000 -64.000 -48.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -88.000 138.000 -66.000 -97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 188.000 193.000 193.000 193.000 193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 188.000 193.000 193.000 193.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 188.000 193.000 193.000 193.000 193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 4.000 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 182.000 326.000 132.000 189.000
Sum omløpsmidler 140.000 182.000 329.000 132.000 210.000
Sum eiendeler 328.000 375.000 522.000 325.000 403.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 368.000 456.000 318.000 384.000
Sum egenkapital 315.000 368.000 456.000 318.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 4.000 7.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 57.000 1.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 7.000 66.000 7.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 375.000 522.000 325.000 403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 175.000 263.000 125.000 191.000
Likviditetsgrad 1 10.8 2 5 18.9 11.1
Likviditetsgrad 2 10.8 2 5 18.9 11.1
Soliditet 9 98.1 87.4 97.8 95.3
Resultatgrad - -126.3 38.8 -44.4 -136.9
Rentedekningsgrad -0.8 -0.4 3.1 -0.2 -1.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.7 -5.9 4 -3.1 -20.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex