Gudbrand Gudbrandsen Agenturer
Juridisk navn:  Gudbrand Gudbrandsen Agenturer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valhallveien 5 D Valhallveien 5 D Fax:
3518 Hønefoss 3518 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 994781030
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/5/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
17.23%
Resultat  
  
284.85%
Egenkapital  
  
1100%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 381.000 325.000
Resultat: 61.000 -33.000
Egenkapital: 48.000 4.000
Regnskap for  Gudbrand Gudbrandsen Agenturer
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 381.000 325.000
Driftskostnader -320.000 -357.000
Driftsresultat 61.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 61.000 -33.000
Skattekostnad -17.000 9.000
Årsresultat 44.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 27.000
Sum omløpsmidler 155.000 69.000
Sum eiendeler 167.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 4.000
Sum egenkapital 48.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 381.000 325.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 381.000 325.000
Varekostnad -182.000 -220.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -137.000
Driftskostnader -320.000 -357.000
Driftsresultat 61.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 44.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 18.000
Sum anleggsmidler 12.000 27.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 66.000 41.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 89.000 27.000
Sum omløpsmidler 155.000 69.000
Sum eiendeler 167.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 4.000
Sum egenkapital 48.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 61.000 40.000
Betalbar skatt 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 14.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8
Soliditet 28.7 4.2
Resultatgrad 16.0 -10.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 23.0
Total kapitalrentabilitet 36.5 -34.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex