Gudbrand Eggen Holding As
Juridisk navn:  Gudbrand Eggen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vallegata 8B Vallegata 8B Fax:
0454 Oslo 454 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921373635
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 654.000
Resultat: 654.000
Egenkapital: 684.000
Regnskap for  Gudbrand Eggen Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 654.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 654.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 654.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 848.000
Sum eiendeler 848.000
Sum opptjent egenkapital 654.000
Sum egenkapital 684.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000
Sum gjeld og egenkapital 848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 654.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 654.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 654.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 503.000
Kasse, bank 345.000
Sum omløpsmidler 848.000
Sum eiendeler 848.000
Sum opptjent egenkapital 654.000
Sum egenkapital 684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000
Sum gjeld og egenkapital 848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 684.000
Likviditetsgrad 1 5.2
Likviditetsgrad 2 5.2
Soliditet 80.7
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 77.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex