Groven Invest As
Juridisk navn:  Groven Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flønesvegen 5 Flønesvegen 5 Fax:
6444 Farstad 6444 Farstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 917078580
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
758.88%
Egenkapital  
  
6.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 705.000 -107.000 -5.000 13.518.000
Egenkapital: 5.846.000 5.509.000 5.616.000 7.121.000
Regnskap for  Groven Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -26.000 -32.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 -26.000 -32.000 -14.000
Finansinntekter 1.024.000 19.000 28.000 13.532.000
Finanskostnader -300.000 -100.000 0 0
Finans 724.000 -81.000 28.000 13.532.000
Resultat før skatt 705.000 -107.000 -5.000 13.518.000
Skattekostnad -5.000 0 0 -106.000
Årsresultat 700.000 -107.000 -5.000 13.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.264.000 3.364.000 3.464.000 3.464.000
Sum omløpsmidler 2.615.000 2.173.000 3.652.000 6.775.000
Sum eiendeler 5.879.000 5.537.000 7.116.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 1.914.000 1.577.000 1.684.000 3.189.000
Sum egenkapital 5.846.000 5.509.000 5.616.000 7.121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 27.000 1.500.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.878.000 5.536.000 7.116.000 10.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -26.000 -32.000 -14.000
Driftskostnader -19.000 -26.000 -32.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 -26.000 -32.000 -14.000
Finansinntekter 1.024.000 19.000 28.000 13.532.000
Finanskostnader -300.000 -100.000 0 0
Finans 724.000 -81.000 28.000 13.532.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -363.000 0 -1.500.000 -9.500.000
Årsresultat 700.000 -107.000 -5.000 13.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.264.000 3.364.000 3.464.000 3.464.000
Sum anleggsmidler 3.264.000 3.364.000 3.464.000 3.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000.000 0 2.232.000 2.192.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.615.000 2.173.000 1.420.000 4.583.000
Sum omløpsmidler 2.615.000 2.173.000 3.652.000 6.775.000
Sum eiendeler 5.879.000 5.537.000 7.116.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 1.914.000 1.577.000 1.684.000 3.189.000
Sum egenkapital 5.846.000 5.509.000 5.616.000 7.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 106.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -363.000 0 -1.500.000 -9.500.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000 27.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 27.000 1.500.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.878.000 5.536.000 7.116.000 10.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.583.000 2.146.000 2.152.000 3.657.000
Likviditetsgrad 1 81.7 80.5 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 81.7 80.5 2.4 2.2
Soliditet 99.5 99.5 78.9 69.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 17.1 -0.1 -0.1 1
Signatur
19.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex