Grimstadhøgda Eiendom AS
Juridisk navn:  Grimstadhøgda Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532646
Grimstadvegen 13 Grimstadvegen 13 Fax: 71534621
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 889991992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Enge Botten As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.39%
Resultat  
  
164.26%
Egenkapital  
  
15.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.188.000 1.096.000 1.065.000 1.073.000 1.080.000
Resultat: 695.000 263.000 231.000 137.000 373.000
Egenkapital: 3.950.000 3.415.000 3.215.000 3.042.000 2.942.000
Regnskap for  Grimstadhøgda Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.188.000 1.096.000 1.065.000 1.073.000 1.080.000
Driftskostnader -406.000 -727.000 -713.000 -779.000 -505.000
Driftsresultat 782.000 369.000 353.000 294.000 575.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -88.000 -106.000 -122.000 -159.000 -205.000
Finans -88.000 -106.000 -122.000 -157.000 -202.000
Resultat før skatt 695.000 263.000 231.000 137.000 373.000
Skattekostnad -160.000 -63.000 -58.000 -37.000 -101.000
Årsresultat 535.000 200.000 173.000 100.000 272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.359.000 6.359.000
Sum omløpsmidler 196.000 155.000 101.000 237.000 590.000
Sum eiendeler 6.455.000 6.414.000 6.360.000 6.596.000 6.949.000
Sum opptjent egenkapital 3.840.000 3.305.000 3.105.000 2.932.000 2.832.000
Sum egenkapital 3.950.000 3.415.000 3.215.000 3.042.000 2.942.000
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 2.316.000 2.789.000 3.243.000 3.645.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 683.000 356.000 311.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 6.455.000 6.414.000 6.360.000 6.596.000 6.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 19.000 0
Andre inntekter 1.188.000 1.096.000 1.065.000 1.055.000 1.080.000
Driftsinntekter 1.188.000 1.096.000 1.065.000 1.073.000 1.080.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -727.000 -713.000 -779.000 -505.000
Driftskostnader -406.000 -727.000 -713.000 -779.000 -505.000
Driftsresultat 782.000 369.000 353.000 294.000 575.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -88.000 -106.000 -122.000 -159.000 -205.000
Finans -88.000 -106.000 -122.000 -157.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 200.000 173.000 100.000 272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.259.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 6.259.000 6.259.000 6.259.000 6.359.000 6.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 92.000 60.000 82.000 60.000 35.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 95.000 19.000 177.000 555.000
Sum omløpsmidler 196.000 155.000 101.000 237.000 590.000
Sum eiendeler 6.455.000 6.414.000 6.360.000 6.596.000 6.949.000
Sum opptjent egenkapital 3.840.000 3.305.000 3.105.000 2.932.000 2.832.000
Sum egenkapital 3.950.000 3.415.000 3.215.000 3.042.000 2.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 2.316.000 2.789.000 3.243.000 3.645.000
Leverandørgjeld 12.000 91.000 4.000 9.000 7.000
Betalbar skatt 160.000 63.000 58.000 37.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 529.000 295.000 265.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 683.000 356.000 311.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 6.455.000 6.414.000 6.360.000 6.596.000 6.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -484.000 -528.000 -255.000 -74.000 228.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.8 1.7
Soliditet 61.2 53.2 50.6 46.1 42.3
Resultatgrad 65.8 33.7 33.1 27.4 53.2
Rentedekningsgrad 8.9 3.5 2.9 1.9 2.8
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.1 5.8 5.6 4.5 8.3
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex