Gostudy AS
Juridisk navn:  Gostudy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55369300
Strandkaien 16 Vaskerelven 39 Fax: 55369301
5013 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 880648012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.3%
Resultat  
  
-79.08%
Egenkapital  
  
-7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.043.000 40.842.000 32.201.000 35.282.000 44.551.000
Resultat: 177.000 846.000 2.935.000 9.574.000 2.589.000
Egenkapital: 5.786.000 6.249.000 5.979.000 4.416.000 220.000
Regnskap for  Gostudy AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.043.000 40.842.000 32.201.000 35.282.000 44.551.000
Driftskostnader -36.959.000 -40.480.000 -29.745.000 -26.212.000 -41.726.000
Driftsresultat 84.000 363.000 2.457.000 9.070.000 2.826.000
Finansinntekter 529.000 786.000 697.000 623.000 419.000
Finanskostnader -436.000 -305.000 -219.000 -119.000 -656.000
Finans 93.000 481.000 478.000 504.000 -237.000
Resultat før skatt 177.000 846.000 2.935.000 9.574.000 2.589.000
Skattekostnad -165.000 -194.000 -329.000 -1.345.000 -276.000
Årsresultat 12.000 651.000 2.605.000 8.230.000 2.312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.315.000 3.046.000 122.000 122.000 289.000
Sum omløpsmidler 26.184.000 29.652.000 24.212.000 25.073.000 25.739.000
Sum eiendeler 29.499.000 32.698.000 24.334.000 25.195.000 26.028.000
Sum opptjent egenkapital 5.686.000 6.149.000 5.879.000 4.316.000 120.000
Sum egenkapital 5.786.000 6.249.000 5.979.000 4.416.000 220.000
Sum langsiktig gjeld 3.910.000 3.912.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.803.000 22.537.000 18.354.000 20.778.000 25.808.000
Sum gjeld og egenkapital 29.499.000 32.698.000 24.333.000 25.194.000 26.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.043.000 40.842.000 32.201.000 35.282.000 44.551.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.043.000 40.842.000 32.201.000 35.282.000 44.551.000
Varekostnad -22.696.000 -28.886.000 -21.775.000 -24.373.000 -30.915.000
Lønninger -4.824.000 -4.010.000 -3.230.000 -3.305.000 -4.726.000
Avskrivning 0 0 0 -168.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.439.000 -7.584.000 -4.740.000 1.634.000 -5.917.000
Driftskostnader -36.959.000 -40.480.000 -29.745.000 -26.212.000 -41.726.000
Driftsresultat 84.000 363.000 2.457.000 9.070.000 2.826.000
Finansinntekter 529.000 786.000 697.000 623.000 419.000
Finanskostnader -436.000 -305.000 -219.000 -119.000 -656.000
Finans 93.000 481.000 478.000 504.000 -237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 651.000 2.605.000 8.230.000 2.312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 514.000 324.000 0 0 0
Fast eiendom 2.680.000 2.600.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 122.000 122.000 122.000 289.000
Sum varige driftsmidler 2.801.000 2.722.000 122.000 122.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.315.000 3.046.000 122.000 122.000 289.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.901.000 10.737.000 7.295.000 9.274.000 11.728.000
Andre fordringer 17.779.000 18.432.000 11.816.000 14.590.000 10.215.000
Sum investeringer 300.000 300.000 0 0 0
Kasse, bank 204.000 183.000 5.101.000 1.208.000 3.796.000
Sum omløpsmidler 26.184.000 29.652.000 24.212.000 25.073.000 25.739.000
Sum eiendeler 29.499.000 32.698.000 24.334.000 25.195.000 26.028.000
Sum opptjent egenkapital 5.686.000 6.149.000 5.879.000 4.316.000 120.000
Sum egenkapital 5.786.000 6.249.000 5.979.000 4.416.000 220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 627.000 1.916.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.910.000 3.912.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.153.000 1.838.000 1.447.000 115.000 608.000
Betalbar skatt 32.000 80.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 329.000 273.000 235.000 117.000 314.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.662.000 18.430.000 16.672.000 20.546.000 24.886.000
Sum kortsiktig gjeld 19.803.000 22.537.000 18.354.000 20.778.000 25.808.000
Sum gjeld og egenkapital 29.499.000 32.698.000 24.333.000 25.194.000 26.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.381.000 7.115.000 5.858.000 4.295.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0
Soliditet 19.6 19.1 24.6 17.5 0.8
Resultatgrad 0.2 0.9 7.6 25.7 6.3
Rentedekningsgrad 0.2 1.2 11.2 76.2 4.9
Gjeldsgrad 4.1 4.2 3.1 4.7 117.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 3.5 1 38.5 12.5
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex