Godt Brød Marken As
Juridisk navn:  Godt Brød Marken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55102022
Thorvald Meyers Gate 49 Thorvald Meyers Gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913547586
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.12%
Resultat  
  
-715.38%
Egenkapital  
  
-44.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.275.000 9.868.000 9.452.000 7.952.000 1.873.000
Resultat: -318.000 -39.000 -479.000 -733.000 -848.000
Egenkapital: 323.000 579.000 613.000 683.000 60.000
Regnskap for  Godt Brød Marken As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.275.000 9.868.000 9.452.000 7.952.000 1.873.000
Driftskostnader -10.523.000 -9.805.000 -9.849.000 -8.511.000 -2.706.000
Driftsresultat -248.000 62.000 -396.000 -559.000 -833.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -72.000 -102.000 -82.000 -176.000 -16.000
Finans -70.000 -101.000 -82.000 -174.000 -15.000
Resultat før skatt -318.000 -39.000 -479.000 -733.000 -848.000
Skattekostnad 62.000 5.000 108.000 184.000 229.000
Årsresultat -256.000 -34.000 -371.000 -550.000 -619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.552.000 1.964.000 2.558.000 3.194.000 3.424.000
Sum omløpsmidler 923.000 922.000 1.144.000 559.000 1.192.000
Sum eiendeler 2.475.000 2.886.000 3.702.000 3.753.000 4.616.000
Sum opptjent egenkapital -897.000 -641.000 -607.000 -537.000 -60.000
Sum egenkapital 323.000 579.000 613.000 683.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 1.255.000 1.119.000 1.938.000 1.199.000 2.011.000
Sum kortsiktig gjeld 897.000 1.188.000 1.151.000 1.870.000 2.545.000
Sum gjeld og egenkapital 2.475.000 2.886.000 3.702.000 3.752.000 4.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.027.000 9.868.000 9.443.000 7.923.000 1.871.000
Andre inntekter 248.000 0 9.000 28.000 2.000
Driftsinntekter 10.275.000 9.868.000 9.452.000 7.952.000 1.873.000
Varekostnad -3.065.000 -2.817.000 -3.045.000 -2.560.000 -642.000
Lønninger -3.399.000 -3.439.000 -3.437.000 -2.993.000 -1.146.000
Avskrivning -503.000 -618.000 -684.000 -608.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.556.000 -2.931.000 -2.683.000 -2.350.000 -808.000
Driftskostnader -10.523.000 -9.805.000 -9.849.000 -8.511.000 -2.706.000
Driftsresultat -248.000 62.000 -396.000 -559.000 -833.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -72.000 -102.000 -82.000 -176.000 -16.000
Finans -70.000 -101.000 -82.000 -174.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 73.000 559.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -256.000 -34.000 -371.000 -550.000 -619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 253.000 192.000 187.000 179.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 20.000 49.000 80.000 17.000
Driftsløsøre 1.299.000 1.752.000 2.323.000 2.936.000 3.385.000
Sum varige driftsmidler 1.299.000 1.773.000 2.372.000 3.015.000 3.402.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.552.000 1.964.000 2.558.000 3.194.000 3.424.000
Varebeholdning 209.000 213.000 152.000 149.000 110.000
Kundefordringer 138.000 154.000 96.000 83.000 79.000
Andre fordringer 133.000 149.000 110.000 83.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 226.000 385.000 127.000 173.000
Sum omløpsmidler 923.000 922.000 1.144.000 559.000 1.192.000
Sum eiendeler 2.475.000 2.886.000 3.702.000 3.753.000 4.616.000
Sum opptjent egenkapital -897.000 -641.000 -607.000 -537.000 -60.000
Sum egenkapital 323.000 579.000 613.000 683.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.000 236.000 0 1.041.000 2.550.000
Sum langsiktig gjeld 1.255.000 1.119.000 1.938.000 1.199.000 2.011.000
Leverandørgjeld 70.000 73.000 282.000 235.000 283.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 321.000 359.000 266.000 -400.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 634.000 558.000 511.000 328.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 897.000 1.188.000 1.151.000 1.870.000 2.545.000
Sum gjeld og egenkapital 2.475.000 2.886.000 3.702.000 3.752.000 4.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -266.000 -7.000 -1.311.000 -1.353.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.9 0.3 0.5
Soliditet 13.1 20.1 16.6 18.2 1.3
Resultatgrad -2.4 0.6 -4.2 -7.0 -44.5
Rentedekningsgrad -3.4 0.6 -4.8 -3.2 -52.0
Gjeldsgrad 6.7 4 5 4.5 75.9
Total kapitalrentabilitet -9.9 2.2 -10.7 -14.8 -18.0
Signatur
07.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex