Godt Brød Fornebu As
Juridisk navn:  Godt Brød Fornebu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22500050
Thorvald Meyers gate 49 Thorvald Meyers gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913972678
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.85%
Resultat  
  
60.08%
Egenkapital  
  
6.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.667.000 5.908.000 6.002.000 4.849.000 1.294.000
Resultat: -735.000 -1.841.000 -2.711.000 -2.509.000 -847.000
Egenkapital: 1.221.000 1.150.000 631.000 646.000 -425.000
Regnskap for  Godt Brød Fornebu As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.667.000 5.908.000 6.002.000 4.849.000 1.294.000
Driftskostnader -7.391.000 -7.638.000 -8.421.000 -7.158.000 -2.093.000
Driftsresultat -725.000 -1.730.000 -2.419.000 -2.308.000 -800.000
Finansinntekter 9.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -111.000 -292.000 -202.000 -48.000
Finans -10.000 -111.000 -292.000 -201.000 -47.000
Resultat før skatt -735.000 -1.841.000 -2.711.000 -2.509.000 -847.000
Skattekostnad 168.000 468.000 643.000 662.000 229.000
Årsresultat -566.000 -1.373.000 -2.068.000 -1.847.000 -619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.331.000 1.796.000 2.447.000 3.056.000 3.519.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 3.074.000 3.266.000 3.238.000 450.000
Sum eiendeler 2.578.000 4.870.000 5.713.000 6.294.000 3.969.000
Sum opptjent egenkapital 0 -70.000 -589.000 -574.000 -545.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.150.000 631.000 646.000 -425.000
Sum langsiktig gjeld 253.000 2.485.000 3.925.000 3.871.000 2.466.000
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 1.236.000 1.156.000 1.777.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.577.000 4.871.000 5.712.000 6.294.000 3.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.546.000 5.908.000 6.002.000 4.848.000 1.294.000
Andre inntekter 122.000 0 1.000 1.000 0
Driftsinntekter 6.667.000 5.908.000 6.002.000 4.849.000 1.294.000
Varekostnad -1.807.000 -2.720.000 -2.794.000 -1.791.000 -503.000
Lønninger -1.551.000 -1.943.000 -2.530.000 -2.394.000 -829.000
Avskrivning -489.000 -553.000 -567.000 -561.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.544.000 -2.422.000 -2.530.000 -2.412.000 -612.000
Driftskostnader -7.391.000 -7.638.000 -8.421.000 -7.158.000 -2.093.000
Driftsresultat -725.000 -1.730.000 -2.419.000 -2.308.000 -800.000
Finansinntekter 9.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -111.000 -292.000 -202.000 -48.000
Finans -10.000 -111.000 -292.000 -201.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.818.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -566.000 -1.373.000 -2.068.000 -1.847.000 -619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 21.000 150.000 191.000 202.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 21.000 27.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.294.000 1.748.000 2.297.000 2.865.000 3.318.000
Sum varige driftsmidler 1.315.000 1.775.000 2.297.000 2.865.000 3.318.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.331.000 1.796.000 2.447.000 3.056.000 3.519.000
Varebeholdning 112.000 103.000 87.000 106.000 91.000
Kundefordringer 177.000 20.000 260.000 80.000 24.000
Andre fordringer 45.000 213.000 58.000 38.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 156.000 122.000 304.000 114.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 3.074.000 3.266.000 3.238.000 450.000
Sum eiendeler 2.578.000 4.870.000 5.713.000 6.294.000 3.969.000
Sum opptjent egenkapital 0 -70.000 -589.000 -574.000 -545.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.150.000 631.000 646.000 -425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 653.000 643.000 0 1.164.000 1.254.000
Sum langsiktig gjeld 253.000 2.485.000 3.925.000 3.871.000 2.466.000
Leverandørgjeld 23.000 111.000 511.000 142.000 912.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 186.000 255.000 246.000 -348.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 297.000 390.000 224.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 1.236.000 1.156.000 1.777.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.577.000 4.871.000 5.712.000 6.294.000 3.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 1.838.000 2.110.000 1.461.000 -1.478.000
Likviditetsgrad 1 1 2.5 2.8 1.8 0.2
Likviditetsgrad 2 1 2.4 2.8 1.8 0.2
Soliditet 47.4 23.6 1 10.3 -10.7
Resultatgrad -10.9 -29.3 -40.3 -47.6 -61.8
Rentedekningsgrad -38.2 -15.6 -8.3 -11.4 -16.6
Gjeldsgrad 1.1 3.2 8.1 8.7 -10.3
Total kapitalrentabilitet -27.8 -35.5 -42.3 -36.7 -20.1
Signatur
07.08.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex