Godt Brød Fana As
Juridisk navn:  Godt Brød Fana As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55990999
Thorvald Meyers gate 49 Thorvald Meyers gate 49 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916186711
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/5/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7075%
Egenkapital  
  
21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.953.000 0 0 0
Resultat: -861.000 -12.000 -11.000 -6.000
Egenkapital: 112.000 92.000 103.000 116.000
Regnskap for  Godt Brød Fana As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.953.000 0 0 0
Driftskostnader -2.737.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -784.000 -14.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -2.000 0 0
Finans -77.000 3.000 0 0
Resultat før skatt -861.000 -12.000 -11.000 -6.000
Skattekostnad 208.000 0 -1.000 1.000
Årsresultat -653.000 -12.000 -12.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.124.000 0 107.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.603.000 92.000 2.000 120.000
Sum eiendeler 9.727.000 92.000 109.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -17.000 -4.000
Sum egenkapital 112.000 92.000 103.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 6.405.000 0 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 3.209.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.726.000 92.000 109.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.871.000 0 0 0
Andre inntekter 82.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.953.000 0 0 0
Varekostnad -637.000 0 0 0
Lønninger -813.000 0 0 0
Avskrivning -109.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.178.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftskostnader -2.737.000 -14.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -784.000 -14.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -2.000 0 0
Finans -77.000 3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -653.000 -12.000 -12.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.124.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.124.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 107.000 0
Sum anleggsmidler 6.124.000 0 107.000 1.000
Varebeholdning 177.000 0 0 0
Kundefordringer 100.000 0 0 0
Andre fordringer 1.825.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 1.000 2.000 120.000
Sum omløpsmidler 3.603.000 92.000 2.000 120.000
Sum eiendeler 9.727.000 92.000 109.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -17.000 -4.000
Sum egenkapital 112.000 92.000 103.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.849.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.405.000 0 6.000 6.000
Leverandørgjeld 900.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.209.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.726.000 92.000 109.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 394.000 92.000 2.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0.0
Soliditet 1.2 1 94.5 95.1
Resultatgrad -40.1
Rentedekningsgrad -10.2
Gjeldsgrad 85.8 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.1 -9.8 -10.1 -4.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex