Glassmester Erling Eriksen AS
Juridisk navn:  Glassmester Erling Eriksen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77283903
Terminalgata 114 Terminalgata 114 Fax: 77519801
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 989695061
Aksjekapital: 601.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.91%
Resultat  
  
170.95%
Egenkapital  
  
324.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.952.000 15.846.000 17.145.000 15.788.000 14.048.000
Resultat: 1.604.000 592.000 78.000 14.000 -172.000
Egenkapital: 1.765.000 416.000 -2.000 -8.000 11.000
Regnskap for  Glassmester Erling Eriksen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.952.000 15.846.000 17.145.000 15.788.000 14.048.000
Driftskostnader -18.324.000 -15.249.000 -17.014.000 -15.713.000 -14.121.000
Driftsresultat 1.628.000 597.000 130.000 76.000 -74.000
Finansinntekter 10.000 24.000 2.000 0 12.000
Finanskostnader -34.000 -30.000 -54.000 -63.000 -111.000
Finans -24.000 -6.000 -52.000 -63.000 -99.000
Resultat før skatt 1.604.000 592.000 78.000 14.000 -172.000
Skattekostnad -255.000 -174.000 -72.000 -33.000 0
Årsresultat 1.350.000 418.000 6.000 -19.000 -173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 85.000 146.000 215.000 277.000
Sum omløpsmidler 6.731.000 4.196.000 3.970.000 2.848.000 2.903.000
Sum eiendeler 7.019.000 4.281.000 4.116.000 3.063.000 3.180.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 -185.000 -603.000 -609.000 -590.000
Sum egenkapital 1.765.000 416.000 -2.000 -8.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 5.254.000 3.866.000 4.119.000 3.041.000 3.109.000
Sum gjeld og egenkapital 7.019.000 4.282.000 4.117.000 3.063.000 3.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.952.000 15.846.000 17.145.000 15.779.000 14.048.000
Andre inntekter 0 0 0 9.000 0
Driftsinntekter 19.952.000 15.846.000 17.145.000 15.788.000 14.048.000
Varekostnad -8.651.000 -6.866.000 -8.297.000 -7.110.000 -6.627.000
Lønninger -5.520.000 -4.749.000 -4.809.000 -4.669.000 -4.124.000
Avskrivning -46.000 -56.000 -98.000 -98.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.107.000 -3.578.000 -3.810.000 -3.836.000 -3.305.000
Driftskostnader -18.324.000 -15.249.000 -17.014.000 -15.713.000 -14.121.000
Driftsresultat 1.628.000 597.000 130.000 76.000 -74.000
Finansinntekter 10.000 24.000 2.000 0 12.000
Finanskostnader -34.000 -30.000 -54.000 -63.000 -111.000
Finans -24.000 -6.000 -52.000 -63.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.350.000 418.000 6.000 -19.000 -173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 78.000 134.000 197.000 251.000
Sum varige driftsmidler 162.000 78.000 134.000 197.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 7.000 13.000 18.000 26.000
Sum anleggsmidler 288.000 85.000 146.000 215.000 277.000
Varebeholdning 854.000 1.015.000 575.000 781.000 1.050.000
Kundefordringer 4.980.000 2.012.000 3.029.000 1.712.000 1.530.000
Andre fordringer 359.000 848.000 161.000 56.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 538.000 322.000 205.000 300.000 197.000
Sum omløpsmidler 6.731.000 4.196.000 3.970.000 2.848.000 2.903.000
Sum eiendeler 7.019.000 4.281.000 4.116.000 3.063.000 3.180.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 -185.000 -603.000 -609.000 -590.000
Sum egenkapital 1.765.000 416.000 -2.000 -8.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 10.000 108.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000 60.000
Leverandørgjeld 1.857.000 1.666.000 2.102.000 838.000 1.262.000
Betalbar skatt 381.000 174.000 72.000 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 831.000 552.000 553.000 672.000 547.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.185.000 1.473.000 1.382.000 1.390.000 1.239.000
Sum kortsiktig gjeld 5.254.000 3.866.000 4.119.000 3.041.000 3.109.000
Sum gjeld og egenkapital 7.019.000 4.282.000 4.117.000 3.063.000 3.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.477.000 330.000 -149.000 -193.000 -206.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6
Soliditet 25.1 9.7 -0.3 0.3
Resultatgrad 8.2 3.8 0.8 0.5 -0.5
Rentedekningsgrad 47.9 19.9 2.4 1.2 -0.6
Gjeldsgrad 3 9.3 -2059.5 -383.9 288.1
Total kapitalrentabilitet 23.3 14.5 3.2 2.5 -1.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex