Glassmester Arne Støle
Juridisk navn:  Glassmester Arne Støle
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35988760
Eklundbakken 1 Eklundbakken 1 Fax: 35988760
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 870157622
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2004
Omsetning: 2.688.000
Resultat: 366.000
Egenkapital: -729.000
Regnskap for  Glassmester Arne Støle
Resultat 2004
Driftsinntekter 2.688.000
Driftskostnader -2.273.000
Driftsresultat 415.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -49.000
Finans -49.000
Resultat før skatt 366.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 679.000
Sum omløpsmidler 472.000
Sum eiendeler 1.151.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -729.000
Sum langsiktig gjeld 1.291.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000
Sum gjeld og egenkapital 1.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.688.000
Varekostnad -1.801.000
Lønninger -224.000
Avskrivning -32.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -216.000
Driftskostnader -2.273.000
Driftsresultat 415.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -49.000
Finans -49.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 366.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 611.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 679.000
Varebeholdning 14.000
Kundefordringer 310.000
Andre fordringer 38.000
Sum investeringer
Kasse, bank 111.000
Sum omløpsmidler 472.000
Sum eiendeler 1.151.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -729.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.291.000
Leverandørgjeld 525.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 589.000
Sum gjeld og egenkapital 1.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -63.3
Resultatgrad 15.4
Rentedekningsgrad 8.5
Gjeldsgrad -2.6
Total kapitalrentabilitet 36.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex