Fun Music AS
Juridisk navn:  Fun Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92219120
Ludvig Grønvolds Vei 25 Ludvig Grønvolds Vei 25 Fax:
3517 Hønefoss 3517 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 942752350
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/1987 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.15%
Resultat  
  
-172.92%
Egenkapital  
  
-16.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.436.000 1.931.000 1.763.000 1.203.000 1.224.000
Resultat: -70.000 96.000 121.000 64.000 230.000
Egenkapital: -501.000 -431.000 157.000 35.000 -29.000
Regnskap for  Fun Music AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.436.000 1.931.000 1.763.000 1.203.000 1.224.000
Driftskostnader -2.466.000 -1.705.000 -1.603.000 -1.108.000 -960.000
Driftsresultat -30.000 226.000 160.000 96.000 263.000
Finansinntekter 0 9.000 30.000 23.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -139.000 -69.000 -54.000 -47.000
Finans -39.000 -130.000 -39.000 -31.000 -33.000
Resultat før skatt -70.000 96.000 121.000 64.000 230.000
Skattekostnad 0 -21.000 0 0 -5.000
Årsresultat -70.000 75.000 121.000 64.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000 213.000 1.008.000 663.000 564.000
Sum omløpsmidler 250.000 197.000 357.000 382.000 258.000
Sum eiendeler 627.000 410.000 1.365.000 1.045.000 822.000
Sum opptjent egenkapital -601.000 -531.000 57.000 -65.000 -129.000
Sum egenkapital -501.000 -431.000 157.000 35.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 842.000 1.209.000 1.009.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 411.000 1.366.000 1.044.000 822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.436.000 1.931.000 1.763.000 1.203.000 1.170.000
Andre inntekter 0 0 0 0 55.000
Driftsinntekter 2.436.000 1.931.000 1.763.000 1.203.000 1.224.000
Varekostnad -1.576.000 -1.219.000 -1.331.000 -918.000 -757.000
Lønninger -432.000 29.000 -7.000 -2.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -458.000 -515.000 -265.000 -185.000 -197.000
Driftskostnader -2.466.000 -1.705.000 -1.603.000 -1.108.000 -960.000
Driftsresultat -30.000 226.000 160.000 96.000 263.000
Finansinntekter 0 9.000 30.000 23.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -139.000 -69.000 -54.000 -47.000
Finans -39.000 -130.000 -39.000 -31.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -663.000 0 0 0
Årsresultat -70.000 75.000 121.000 64.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 377.000 213.000 1.008.000 663.000 561.000
Sum anleggsmidler 377.000 213.000 1.008.000 663.000 564.000
Varebeholdning 126.000 22.000 25.000 281.000 235.000
Kundefordringer 65.000 95.000 120.000 0 23.000
Andre fordringer 59.000 80.000 71.000 100.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 141.000 0 0
Sum omløpsmidler 250.000 197.000 357.000 382.000 258.000
Sum eiendeler 627.000 410.000 1.365.000 1.045.000 822.000
Sum opptjent egenkapital -601.000 -531.000 57.000 -65.000 -129.000
Sum egenkapital -501.000 -431.000 157.000 35.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 92.000 361.000 638.000 486.000 485.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 361.000 341.000 301.000 283.000 174.000
Betalbar skatt 21.000 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 91.000 96.000 96.000 102.000
Utbytte 0 -663.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 511.000 28.000 174.000 145.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 842.000 1.209.000 1.009.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 411.000 1.366.000 1.044.000 822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -877.000 -645.000 -852.000 -627.000 -593.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
Soliditet -104.9 11.5 3.4 -3.5
Resultatgrad -1.2 11.7 9.1 8.0 21.5
Rentedekningsgrad -0.8 1.6 2.3 2.2 5.9
Gjeldsgrad -2.2 7.7 28.8 -29.3
Total kapitalrentabilitet -4.8 57.2 13.9 11.4 33.7
Signatur
27.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex