Fotografen I Gjøvik AS
Juridisk navn:  Fotografen I Gjøvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99407975
Storgata 19 Storgata 19 Fax:
2815 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 992684976
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/5/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.44%
Resultat  
  
121.05%
Egenkapital  
  
-23.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.358.000 1.352.000 1.887.000 2.079.000 2.338.000
Resultat: 40.000 -190.000 -72.000 -179.000 263.000
Egenkapital: 244.000 320.000 470.000 528.000 666.000
Regnskap for  Fotografen I Gjøvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.358.000 1.352.000 1.887.000 2.079.000 2.338.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.540.000 -1.955.000 -2.256.000 -2.075.000
Driftsresultat 40.000 -188.000 -69.000 -178.000 264.000
Finansinntekter 0 0 0 -1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 40.000 -190.000 -72.000 -179.000 263.000
Skattekostnad -116.000 40.000 14.000 42.000 -73.000
Årsresultat -76.000 -151.000 -58.000 -137.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 174.000 159.000 172.000 40.000
Sum omløpsmidler 370.000 404.000 645.000 868.000 1.087.000
Sum eiendeler 432.000 578.000 804.000 1.040.000 1.127.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 170.000 320.000 378.000 516.000
Sum egenkapital 244.000 320.000 470.000 528.000 666.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 188.000 257.000 334.000 512.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 577.000 804.000 1.040.000 1.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.358.000 1.352.000 1.887.000 2.079.000 2.337.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.358.000 1.352.000 1.887.000 2.079.000 2.338.000
Varekostnad -123.000 -217.000 -147.000 -290.000 0
Lønninger -595.000 -777.000 -1.144.000 -1.321.000 -1.100.000
Avskrivning -26.000 -25.000 -27.000 -17.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -573.000 -521.000 -637.000 -628.000 -638.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.540.000 -1.955.000 -2.256.000 -2.075.000
Driftsresultat 40.000 -188.000 -69.000 -178.000 264.000
Finansinntekter 0 0 0 -1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 -151.000 -58.000 -137.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 116.000 76.000 62.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 58.000 83.000 110.000 19.000
Sum varige driftsmidler 62.000 58.000 83.000 110.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 62.000 174.000 159.000 172.000 40.000
Varebeholdning 159.000 169.000 224.000 198.000 195.000
Kundefordringer 43.000 25.000 82.000 123.000 285.000
Andre fordringer 1.000 1.000 0 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 208.000 339.000 542.000 603.000
Sum omløpsmidler 370.000 404.000 645.000 868.000 1.087.000
Sum eiendeler 432.000 578.000 804.000 1.040.000 1.127.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 170.000 320.000 378.000 516.000
Sum egenkapital 244.000 320.000 470.000 528.000 666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 67.000 51.000 163.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 117.000 176.000 231.000 264.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 74.000 106.000 117.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 257.000 334.000 512.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 577.000 804.000 1.040.000 1.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 147.000 311.000 356.000 626.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.9 1.7 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.3 1.4 2.0
Soliditet 56.5 55.5 58.5 50.8 59.1
Resultatgrad 2.9 -13.9 -3.7 -8.6 11.3
Rentedekningsgrad 4 264.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.7 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 9.3 -32.6 -8.6 -17.2 23.4
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex