Fondet Til Beste For Døvblinde I Oslo Og Omegn
Juridisk navn:  Fondet Til Beste For Døvblinde I Oslo Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5922 Majorstua Fax:
0308 Oslo 308 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977140684
Aksjekapital: 427.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
58.82%
Egenkapital  
  
-1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -34.000 8.000 1.000 -4.000
Egenkapital: 1.218.000 1.232.000 1.273.000 1.266.000 1.265.000
Regnskap for  Fondet Til Beste For Døvblinde I Oslo Og Omegn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -31.000 -31.000 -21.000 -26.000
Driftsresultat -36.000 -31.000 -31.000 -21.000 -26.000
Finansinntekter 22.000 -2.000 39.000 21.000 21.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 22.000 -3.000 39.000 21.000 21.000
Resultat før skatt -14.000 -34.000 8.000 1.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -34.000 8.000 1.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 805.000 846.000 839.000 0
Sum egenkapital 1.218.000 1.232.000 1.273.000 1.266.000 1.265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -31.000 -31.000 -21.000 -26.000
Driftskostnader -36.000 -31.000 -31.000 -21.000 -26.000
Driftsresultat -36.000 -31.000 -31.000 -21.000 -26.000
Finansinntekter 22.000 -2.000 39.000 21.000 21.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 22.000 -3.000 39.000 21.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -34.000 8.000 1.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 112.000 99.000 108.000 75.000 57.000
Kasse, bank 1.113.000 1.141.000 1.166.000 1.190.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 805.000 846.000 839.000 0
Sum egenkapital 1.218.000 1.232.000 1.273.000 1.266.000 1.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.239.000 1.274.000 1.266.000 1.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.218.000 1.232.000 1.273.000 1.266.000 1.265.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 0 0.0
Soliditet 99.4 99.4 99.9 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -2.7 0.6 0 -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex