Folk I Bevegelse As
Juridisk navn:  Folk I Bevegelse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjerrbergtunet 34 Kjerrbergtunet 34 Fax:
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 919625864
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.71%
Resultat  
  
-271.79%
Egenkapital  
  
-91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 185.000 448.000 162.000
Resultat: -67.000 39.000 16.000
Egenkapital: 6.000 72.000 42.000
Regnskap for  Folk I Bevegelse As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 185.000 448.000 162.000
Driftskostnader -252.000 -409.000 -145.000
Driftsresultat -67.000 39.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -67.000 39.000 16.000
Skattekostnad 0 -9.000 -4.000
Årsresultat -67.000 30.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 148.000 100.000
Sum eiendeler 6.000 148.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 42.000 12.000
Sum egenkapital 6.000 72.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 147.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 448.000 162.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 185.000 448.000 162.000
Varekostnad 0 -8.000 0
Lønninger -238.000 -330.000 -132.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -71.000 -13.000
Driftskostnader -252.000 -409.000 -145.000
Driftsresultat -67.000 39.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -67.000 30.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 76.000 25.000
Andre fordringer 0 0 35.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.000 71.000 41.000
Sum omløpsmidler 6.000 148.000 100.000
Sum eiendeler 6.000 148.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 42.000 12.000
Sum egenkapital 6.000 72.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 9.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 38.000 36.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 28.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 147.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 73.000 42.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7
Likviditetsgrad 2 0 2 1.7
Soliditet 1 4 4
Resultatgrad -36.2 8.7 9.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1 1.4
Total kapitalrentabilitet -1116.7 26.5 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex