Flybus As
Juridisk navn:  Flybus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moneveien 2 Moneveien 2 Fax:
4519 Holum 4519 Holum
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 914150345
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/22/2014
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 25.000 0 3.000 0
Resultat: 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Egenkapital: 0 -85.000 -68.000 -39.000 0
Regnskap for  Flybus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 25.000 0 3.000 0
Driftskostnader 0 -62.000 -29.000 -43.000 -16.000
Driftsresultat 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 -4.000 81.000 109.000 0
Sum omløpsmidler 0 -21.000 16.000 17.000 61.000
Sum eiendeler 0 -25.000 97.000 126.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 0 -85.000 -85.000 -56.000 -16.000
Sum egenkapital 0 -85.000 -68.000 -39.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 30.000 165.000 165.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 0 -55.000 97.000 126.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 25.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 3.000 0
Driftsinntekter 0 25.000 0 3.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -16.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -46.000 -29.000 -35.000 -16.000
Driftskostnader 0 -62.000 -29.000 -43.000 -16.000
Driftsresultat 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -18.000 0 0 0
Årsresultat 0 -37.000 -29.000 -39.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 77.000 77.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 32.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 32.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 -4.000 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 -4.000 81.000 109.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 16.000 13.000 61.000
Sum omløpsmidler 0 -21.000 16.000 17.000 61.000
Sum eiendeler 0 -25.000 97.000 126.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 0 -85.000 -85.000 -56.000 -16.000
Sum egenkapital 0 -85.000 -68.000 -39.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 14.000 10.000 10.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -18.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 155.000 155.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 0 30.000 165.000 165.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 0 -55.000 97.000 126.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -51.000 -149.000 -148.000 0
Likviditetsgrad 1 -0.7 0.1 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0 -0.7 0.1 0.2 1.1
Soliditet 154.5 -70.1 -31.0 0.0
Resultatgrad -1300.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 -2.4 -4.2
Total kapitalrentabilitet 67.3 -29.9 -31.0 -26.2
Signatur
08.12.2014
SIGNATUR HVER FOR SEG
RENCLAWOWICZ RADOSLAW JAN
MAKUSZ ANNA JANINA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex