Fly Away Ltd
Juridisk navn:  Fly Away Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91122574
Co J V Lillestrand, Postboks 459 Hovsveien 39 Fax:
1802 Askim 1831 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 993582050
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/7/2009 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Fly Away Ltd
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 400.000 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000
Sum anleggsmidler 400.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 400.000 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 0.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex