Fly As
Juridisk navn:  Fly As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92463488
Paradisleitet 5 Paradisleitet 5 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911738368
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.09%
Resultat  
  
36.29%
Egenkapital  
  
38.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.810.000 3.254.000 3.121.000 3.348.000 605.000
Resultat: 830.000 609.000 489.000 1.103.000 78.000
Egenkapital: 2.340.000 1.693.000 1.228.000 858.000 18.000
Regnskap for  Fly As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.810.000 3.254.000 3.121.000 3.348.000 605.000
Driftskostnader -2.981.000 -2.647.000 -2.633.000 -2.244.000 -526.000
Driftsresultat 829.000 607.000 487.000 1.104.000 79.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 1.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 830.000 609.000 489.000 1.103.000 78.000
Skattekostnad -182.000 -144.000 -118.000 -262.000 -39.000
Årsresultat 648.000 465.000 371.000 840.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 2.923.000 2.203.000 1.741.000 1.490.000 278.000
Sum eiendeler 2.923.000 2.203.000 1.741.000 1.493.000 278.000
Sum opptjent egenkapital 2.323.000 1.675.000 1.211.000 840.000 0
Sum egenkapital 2.340.000 1.693.000 1.228.000 858.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 582.000 511.000 513.000 635.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.923.000 2.204.000 1.742.000 1.493.000 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.810.000 3.254.000 3.121.000 3.348.000 605.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.810.000 3.254.000 3.121.000 3.348.000 605.000
Varekostnad -782.000 -620.000 -444.000 -192.000 -104.000
Lønninger -1.415.000 -1.386.000 -1.737.000 -1.524.000 -392.000
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -784.000 -641.000 -452.000 -528.000 -20.000
Driftskostnader -2.981.000 -2.647.000 -2.633.000 -2.244.000 -526.000
Driftsresultat 829.000 607.000 487.000 1.104.000 79.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 1.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 648.000 465.000 371.000 840.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 306.000 256.000 44.000 250.000 0
Andre fordringer 37.000 46.000 53.000 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.580.000 1.902.000 1.645.000 1.240.000 257.000
Sum omløpsmidler 2.923.000 2.203.000 1.741.000 1.490.000 278.000
Sum eiendeler 2.923.000 2.203.000 1.741.000 1.493.000 278.000
Sum opptjent egenkapital 2.323.000 1.675.000 1.211.000 840.000 0
Sum egenkapital 2.340.000 1.693.000 1.228.000 858.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 4.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 182.000 144.000 118.000 262.000 0
Skyldig offentlige avgifter 266.000 189.000 201.000 215.000 198.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 175.000 190.000 157.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 511.000 513.000 635.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.923.000 2.204.000 1.742.000 1.493.000 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.341.000 1.692.000 1.228.000 855.000 17.000
Likviditetsgrad 1 5 4.3 3.4 2.3 1.1
Likviditetsgrad 2 5 4.3 3.4 2.3 1.1
Soliditet 80.1 76.8 70.5 57.5 6.5
Resultatgrad 21.8 18.7 15.6 3 13.1
Rentedekningsgrad 4 3 79.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.7 14.5
Total kapitalrentabilitet 28.4 27.6 28.1 7 28.3
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex